Internetbureau Capica & Flash

Vraag je ons wat we doen dan zeg­gen we: "al­les met in­ter­net!". Niet al­leen web­si­tes, di­gi­ta­le nieuws­brie­ven en on­li­ne en­quê­tes. Maar ook het ma­ken en op­ti­ma­li­se­ren van Flash ani­ma­ties is één van de be­zig­he­den waar we en­thou­si­ast aan wer­ken.

23-03-2010

Het kan ons niet gek ge­noeg, een op­val­len­de in­tro op de web­si­te van Het Stormt in­trohet Stormt, open­gaan­de deu­ren op de web­si­te van FRNL in­tro ani­ma­tieFRNL, het dy­na­mi­sche bla­der­boek met film­pjes van Het SVRZ bla­der­boekSVRZ of de boom van Ik­te­kener­voor.

Kort­om in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca draait zijn hand niet om voor een in­ge­wik­kel­de flash ani­ma­tie. We heb­ben er na­me­lijk voor ge­zorgd dat het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS kan sa­men­wer­ken met de ani­ma­ties. Zo zijn al­le blaad­jes in de Ik­te­kener­voor boom, de in­houd van het SVRZ bla­der­boek en de deu­ren van FRNL te be­he­ren in het XMS. Bij Ca­pi­ca be­heert de klant zijn ei­gen flash ani­ma­tie!

Heeft u nog vra­gen over het ont­wik­ke­len van Flash ani­ma­ties, of wilt u nog meer leu­ke voor­beel­den zien? Neem dan even con­tact met ons op via het Con­tact op­ne­men met in­ter­net­bu­reau Ca­pi­cacon­tact­for­mu­lier

 Het Stormt ani­ma­tie