Capica Nieuws september

Wist je dat de maxi­ma­le houd­baar­heid van een web­si­te maar vijf jaar is? En als in­ter­net­bu­reau wil­len we na­tuur­lijk niet ach­ter de di­gi­ta­le fei­ten aan­lo­pen. Daar­om zijn we nu druk be­zig om de laat­ste hand te leg­gen aan on­ze nieu­we web­si­te. Bin­nen­kort in­for­me­ren we je hier­over met een spe­ci­a­le edi­tie van de nieuws­brief. Nu even te­rug naar de­ze nieuws­brief. Hier­in vind je on­der an­de­re tips om be­drijfs­ma­tig te twit­te­ren. En bie­den we een op­los­sing voor het ve­le knip- en plak­werk om een of­fer­te te ma­ken.

 

01-10-2010

Tip: Hoe zet je Twit­ter in voor je be­drijf?

Veel be­drij­ven wor­ste­len nog met het ge­bruik van So­ci­a­le Me­dia en dan voor­al met Twit­ter om be­drijfs­ma­tig in te zet­ten. 'Op Twit­ter lees je toch al­leen maar dat ie­mand kof­fie aan het ha­len is of een be­zoek aan het toi­let brengt?', is een veel ge­maak­te op­mer­king. Maar het is juist een heel ge­schikt mid­del om je klan­ten de be­rei­ken.

Houd je klan­ten niet al­leen op de hoog­te van het laat­ste nieuws van je be­drijf, maar geef ze ook re­gel­ma­tig tips over on­der­wer­pen die in jouw bran­che ac­tu­eel zijn. Je klan­ten kun­nen hier hun voor­deel mee doen en den­ken snel­ler aan jou als ze weer een nieu­we op­dracht heb­ben.

Lees in het boek ' Twit­te­ren met re­sul­taat', van Dick Ra­man hoe je Twit­ter in kunt zet­ten als mar­ke­ting­tool. Wil je je me­de­wer­kers al­le ins en outs van Twit­ter bij­bren­gen?/con­tact/con­tact-op­ne­men Scha­kel ons dan in voor een pre­sen­ta­tie op lo­ca­tie.

 

Pro­duct: Do­cu­ment As­sis­tent

Knip- en plak­werk doe je op de kleu­ter­school, niet op je werk. Waar­om zou je het dan nog wel doen als je stan­daard of­fer­tes of brie­ven maakt? Met Do­cu­ment As­sis­tent stel je zelf of­fer­tes of brie­ven sa­men met  stan­daard tekst­frag­men­ten. De­ze voer je een­ma­lig zelf in. De kans op fou­ten wordt zo een stuk klei­ner en je weet ze­ker dat al­le me­de­wer­kers in het be­drijf een do­cu­ment de deur uit doen in de juis­te schrijf­stijl en op­maak. 

Do­cu­ment As­sis­tent is een web­ba­sed ap­pli­ca­tie. En is dus al­tijd en over­al via in­ter­net be­schik­baar. Ook han­dig is dat je met meer­de­re per­so­nen aan één do­cu­ment kunt wer­ken. Het eind­re­sul­taat kun je di­rect in PDF for­maat down­lo­a­den.

Zien hoe een­vou­dig Do­cu­ment As­sis­tent werkt? Be­kijk on­ze /pro­duc­ten/do­cu­ment_as­sis­tent/de­mo_do­cu­ment_as­sis­tent/?cid=523de­mo­film.

 

Pro­ject in de schijn­wer­pers: ik ben Ra

Dit keer in de nieuws­brief een pro­ject dat let­ter­lijk in de spot­lights staat: Ik ben Ra, God van de zon. Dit nieuw be­drijf in­stal­leert zon­ne­warm­te in­stal­la­ties. Niet al­leen voor con­su­men­ten maar ook voor wo­ning­bouw­cor­po­ra­ties, in­du­strie en de land­bouw. En zo­als de naam al doet ver­moe­den staat de zon cen­traal in de in­tro­duc­tie cam­pag­ne. 

Re­cla­me­bu­reau Het Stormt ont­wik­kel­de de­ze zon­over­go­ten cam­pag­ne. Eén van de on­der­de­len van de cam­pag­ne is de web­si­te http://www.ik­ben­ra.nl/www.ik­ben­ra.nl. Voor­dat de cam­pag­ne start­te was al­leen de tea­ser te zien met een op­ko­men­de zon. De warm­te voel je bij­na van je scherm stra­len. Nu kun­nen be­zoe­kers zelf een be­re­ke­ning ma­ken van de zon­ne­warm­te in­stal­la­tie die past bij de ei­gen wo­ning. 

 

Wat be­te­kent dat nu weer?

re­capt­cha-example.gif

Dat al­les op in­ter­net een naam heeft heb­ben jul­lie in de vo­ri­ge nieuws­brie­ven wel ge­merkt. Maar ooit wel eens ge­hoord van /over-ca­pi­ca/be­grip­pen­lijst/capt­cha?glos­sa­ry_id=9Capt­cha*? Waar­schijn­lijk niet. Toch ge­bruik je het re­gel­ma­tig. Capt­cha is een ma­nier om com­pu­ters van men­sen te on­der­schei­den. Bij in­log­gen of ge­ge­vens ver­zen­den op in­ter­net krijg je een plaat­je te zien waar­in een let­ter­com­bi­na­tie staat af­ge­beeld. De let­ters zijn ver­vormd waar­door een mens ze wel kan le­zen, maar een com­pu­ter niet.Op de­ze ma­nier kun je voor­ko­men dat spam­mers ge­bruik­ma­ken van de on­li­ne dien­sten.

* com­ple­te­ly auto­ma­ted public Turing-test to tell com­pu­ters and humans apart