Jouw website in iedere browser optimaal weergegeven

Je wilt dat jouw web­si­te door ie­de­re be­zoe­ker wordt ge­zien zo­als jij hem be­doeld had. Of het nu gaat om een ta­blet of smartpho­ne en in ie­de­re wil­le­keu­ri­ge brow­ser. He­laas zijn er nog veel be­zoe­kers die ge­bruik­ma­ken van een ver­ou­der­de ver­sie van In­ter­net Ex­plo­rer, waar­door web­si­tes in de­ze ge­val­len soms niet op­ti­maal wor­den weer­ge­ge­ven. Ver­ou­der­de brow­sers (voor­al IE 8) kun­nen na­me­lijk niet goed over­weg met de nieuw­ste snuf­jes op ge­bied van web­de­sign en tech­niek.

 

21-12-2015

Ge­luk­kig komt daar vol­gend jaar ver­an­de­ring in! Mir­co­soft stopt na­me­lijk op 12 ja­nu­a­ri met de ou­der­steu­ning van In­ter­net Ex­plo­rer 10 en ou­der. Om ri­si­co op een be­vei­li­gings­lek te voor­ko­men moe­ten ge­brui­kers wel op­waar­de­ren naar IE 11 of naar Ed­ge, de nieuw­ste brow­ser van Mi­cro­soft. In het nieu­we jaar wordt jouw web­si­te dus in al­le brow­sers op­ti­maal weer­ge­ge­ven.