Het digitale loket van de afdeling HR

Online HR handboek

Informatie

Je wil dat me­de­wer­kers snel in­for­ma­tie kun­nen vin­den over bij­voor­beeld ar­beids­voor­waar­den of in­ter­ne pro­ce­du­res. Daar­om heb­ben veel or­ga­ni­sa­ties een HR hand­boek. De­ze hand­boe­ken wor­den steeds uit­ge­brei­der en dat brengt een aan­tal uit­da­gin­gen met zich mee. Hoe houd je de con­tentcon­tent ac­tu­eel? En hoe zorgzorg je er­voor dat het over­zich­te­lijk blijft? Zo­maar twee voor­beel­den van za­ken waar or­ga­ni­sa­ties te­gen­aan lo­pen. Daar­om ont­wik­kel­den wij het on­li­neon­li­ne HR hand­boek.

Hoofd en sub­ca­te­go­rie­ën

Bin­nen het on­li­ne HR hand­boek wordt ge­werkt met hoofd en sub­ca­te­go­rie­ën. Klik je op een ca­te­go­rie dan kom je op een ver­za­mel­pa­gi­na. Op de­ze pa­gi­na vind je al­le re­le­van­te in­for­ma­tie ver­za­meld op één cen­tra­le plek. De be­heer­der kan con­tent plaat­sen op de ver­za­mel­pa­gi­na, maar bij­voor­beeld ook do­cu­men­ten en lin­kjes toe­voe­gen. Dit houdt het over­zich­te­lijk en het zorgt er­voor dat in­for­ma­tie snel ge­von­den wordt. Als be­heer­der van de appapp be­paal je zelf de in­de­ling per ca­te­go­rie. Zo cre­ëer je zelf een on­li­ne hand­boek op maat, ge­heel ge­richt op jul­lie or­ga­ni­sa­tie.

Al­tijd de meest ac­tu­e­le ver­sie on­li­ne

Bij het uplo­a­den van do­cu­men­ten kun je een eind­da­tum in­voe­ren. Ver­loopt een do­cu­ment? Dan ont­vangt de uplo­a­der een e-mail. Zo zorg je er­voor dat je al­tijd de laat­ste, meest ac­tu­e­le do­cu­men­ten on­li­ne hebt staan.

Van zoe­ken naar vin­den

Het vin­den van in­for­ma­tie is een­vou­dig. Na­vi­ge­ren bin­nen de app kan on­der an­de­re op de vol­gen­de ma­nie­ren:

  • Via het hoofd­me­nu met daar­in hoofd en sub­ca­te­go­rie­ën zo­als bij­voor­beeld 'Per­so­neels­voor­waar­den' of 'Op­lei­din­gen'
  • Via de slim­me zoek­func­tie waar­in zoek­ter­men wor­den aan­ge­vuld met pas­sen­de sug­ges­ties.
  • Via 'tags' (on­li­ne la­bels)

Het laat­ste HR nieuws

Op de start­pa­gi­na van de app is ook ruim­te voor het laat­ste nieuws. Bij­voor­beeld over ont­wik­ke­lin­gen rond­om de cao. Als re­dac­teur zet je het nieuws­blok in om ex­tra aan­dacht te vra­gen voor ac­tu­e­le HR za­ken.

Meer in­for­ma­tie over het HR hand­boek

Door het on­li­ne HR hand­boek be­schik­baar te stel­len via het in­tra­netin­tra­net, zorg je er­voor dat me­de­wer­kers al­les bin­nen één lo­ca­tie vin­den om hun werk goed te doen. Wil je meer in­for­ma­tie over de­ze app, neem dan con­tact met ons op. Ook als jul­lie (nog) geen ge­bruik ma­ken van Ca­pi­ca In­tra­net den­ken we graag mee over jul­lie on­li­ne HR uit­da­gin­gen.

Categorie

  • Arbeid & Gezondheid
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Opleidingen
  • Verlof
  • Werving & Selectie
  • Arbo & Veiligheid
  • Loopbaan & Functioneren
Arbeidsvoorwaarden

Binnen dit onderdeel lees je meer over je arbeidsvoorwaarden.

Algemeen verlof

Hier staat de belangrijkste informatie over algemeen verlof.

Belangrijke documenten
verlof.pdf
Algemene-info.pdf Verlof melden


Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.