Capicaan aan het woord: liefde voor je werk

In de­ze blogs­erie la­ten we Ca­pi­ca­nen aan het woord over hun werk bij Ca­pi­ca. Wat maakt hun werk zo leuk? En waar­om heb­ben zij ooit voor Ca­pi­ca ge­ko­zen? In de­ze blog neemt web­de­vel­o­per Mi­chael je mee in zijn werk.

Michael 16-08-2017 Contact

In­mid­dels werk ik nu al­weer zo'n 5 jaar bij Ca­pi­ca en ik kan wel stel­len dat ik hier écht op mijn plek zit. Dat heeft een aan­tal re­de­nen, zo­als bij­voor­beeld de fij­ne sfeer op kan­toor en hoe we hier on­der­ling met el­kaar om­gaan. Dit viel me ook di­rect op bij mijn eer­ste ken­nis­ma­king met Ca­pi­ca. Want 'on­ze' eer­ste ont­moe­ting kun je ze­ker bij­zon­der noe­men.

Ty­pisch Ca­pi­ca

Ik was door om­stan­dig­he­den iets te laat voor mijn eer­ste ge­sprek. Je kunt je voor­stel­len dat dit voor de no­di­ge stress zorg­de. Toen ik bel­de om te ver­tel­len dat ik iets la­ter zou zijn, kreeg ik een re­ac­tie die ik echt niet had ver­wacht. Er werd aan­ge­bo­den om me even van het sta­ti­on te ha­len. Het ge­sprek zelf was ook heel re­laxed en ik voel­de ge­lijk een klik. In­mid­dels weet ik, dit is écht ty­pisch Ca­pi­ca. We zijn een hecht team en je helpt el­kaar als het no­dig is.

Lief­de voor je werk

Wat ook ty­pisch Ca­pi­ca is, is dat ie­der­een hier echt lief­de heeft voor zijn of haar werk. Mijn pas­sie is het pro­gram­me­ren in PHP. Het leu­ke aan mijn werk is dat ik pro­jec­ten op­le­ver waar­bij ik van A tot Z ver­ant­woor­de­lijk ben voor de co­de. Je le­vert iets op dat je echt tot in de de­tails hebt kun­nen per­fec­ti­o­ne­ren. De co­de die ik schrijf is een be­lang­rijk deel van het uit­ein­de­lij­ke pro­duct en dit pro­duct is pas af als al­le on­der­de­len per­fect op el­kaar zijn af­ge­stemd. Ik werk dus ook veel sa­men met bij­voor­beeld mijn front-end col­le­ga's. Je doet het uit­ein­de­lijk sa­men.

Niet zo­maar een num­mer

Wat Ca­pi­ca ook uniek maakt is dat je hier de ruim­te krijgt om pro­jec­ten op te pak­ken die bij je pas­sen. Zo vind ik het juist leuk om aan ver­schil­len­de ty­pe pro­duc­ten te wer­ken. Er zijn ook col­le­ga's die zich juist vol­le­dig wil­len spe­ci­a­li­se­ren op één be­paald pro­duct en ook dat is mo­ge­lijk. Er wordt hier echt ge­ke­ken naar wat bij je past, je bent niet zo­maar een 'num­mer'.

Blij­ven le­ren

Als ik te­rug­kijk op de af­ge­lo­pen ja­ren, dan kan ik wel stel­len dat ik ont­zet­tend veel ge­leerd heb. Als ik mijn pro­gram­meer­ken­nis van des­tijds ver­ge­lijk met nu, dan is dat echt een we­reld van ver­schil. Ik ben er­van over­tuigd dat dit ook komt om­dat we in een wat klei­ner team wer­ken, je leert echt zo­veel van el­kaar. Je blijft je­zelf ont­wik­ke­len en dat zorgt er ook voor dat geen dag hier het­zelf­de is. We zijn al­tijd be­zig met hoe din­gen slim­mer of be­ter aan­ge­pakt kun­nen wor­den. Je blijft uit­ge­daagd wor­den en dat zorgt er­voor dat ik, nu 5 jaar la­ter, nog steeds ie­de­re dag met veel ple­zier naar mijn werk ga.

Word jij mijn nieu­we col­le­ga?

We zoe­ken en­thou­si­as­te de­vel­o­pers om het team te ver­ster­ken. Be­nieuwd naar de va­ca­tu­res? De­ze kun je Va­ca­tu­rehier vin­den. Staat jouw droom­baan er (nog) niet bij? Open sol­li­ci­ta­ties zijn ook al­tijd wel­kom. De­ze kun je stu­ren naar Mailva­ca­tu­re at ca­pi­ca dot nl

*

Welke kleur heeft het rode logo? (antwoord in kleine letters)

  • Er zijn geen reacties gevonden. Ben jij de eerste?