Capicaan aan het woord: een goede start met Eric

Een goede start

met Eric

In de­ze blogs­erie la­ten we Ca­pi­ca­nen aan het woord over hun werk bij Ca­pi­ca. Wat maakt hun werk zo leuk? En waar­om heb­ben zij ooit voor Ca­pi­ca ge­ko­zen? In de vo­ri­ge edi­tie ver­tel­de front-end de­vel­o­per Jef­fer­son je meer over zijn werk. In de­ze edi­tie het ver­haal van Eric. Ooit be­gon­nen als sta­gi­air en in­mid­dels pro­ject­ma­na­ger bij Ca­pi­ca. 

Eric 05-07-2017 Contact

Tij­dens mijn stu­die Mul­ti­me­dia De­sign and Techo­no­lo­gy, mocht ik sta­ge lo­pen bij Ca­pi­ca. In­mid­dels zijn we bij­na 10 jaar ver­der en werk ik hier nog steeds met veel ple­zier. Mijn func­tie is de af­ge­lo­pen ja­ren na­tuur­lijk wel ver­an­derd. Zo kwam ik bin­nen als pro­gram­meur en werk ik nu als pro­ject­ma­na­ger. Naast mijn werk bij Ca­pi­ca ben ik blij­ven stu­de­ren en ik heb die ruim­te hier ook al­tijd ge­kre­gen. Groot voor­deel, ik kon de op­ge­da­ne ken­nis ge­lijk in de prak­tijk bren­gen.

Geen dag het­zelf­de

Geen dag is het­zelf­de bij Ca­pi­ca. Ik zorg er­voor dat al­les vol­gens plan­ning ver­loopt, maar voor­al, ik zorg voor de ver­taal­slag tus­sen de wens van de klant en mijn tech­ni­sche col­le­ga's. Be­lang­rijk, want die twee we­rel­den spre­ken niet al­tijd de­zelf­de taal. Waar ik het meest van ge­niet is de op­start van een nieuw pro­ject. Juist de op­start is wat mij be­treft de meest be­lang­rij­ke pe­ri­o­de. Een goe­de start is de ba­sis van je suc­ces.

Een goe­de start

Om klan­ten te hel­pen om die goe­de start te ma­ken, ga ik uit­ge­breid met hen in ge­sprek. Be­lang­rijk­ste doel? Bo­ven ta­fel krij­gen wat de éch­te wens is, de 'waar­om'. Dat klinkt sim­pel, maar toch zien we hier in de prak­tijk soms nog best wat uit­da­gin­gen. Vaak weet men wel 'wa­t' men wil, maar niet 'waar­om'. Pas als dat hel­der is, kun je door. Aan mij de taak om sa­men met de klant de waar­om hel­der te krij­gen. Hoe gaaf is dat!

Ge­brui­ker al­tijd cen­traal

Naast de waar­om is ook de 'voor wie' be­lang­rijk. Wan­neer we bij­voor­beeld een web­si­teweb­si­te ont­wik­ke­len voor een klant, dan ziet de­ze er soms an­ders uit dan de klant in eer­ste in­stan­tie ver­wacht had. Ons doel is een web­si­te op­le­ve­ren waar­mee doe­len be­haald wor­den. Na­tuur­lijk moet een web­si­te er mooi uit­zien, maar je wilt voor­al dat het een ef­fec­tief mid­del is. Juist dat span­nings­veld maakt het in­te­res­sant.

We kij­ken niet al­leen naar het de­sign, maar ook naar de in­houd. Dit doen we door eerst ge­za­men­lijk de doel­groe­pen te iden­ti­fi­ce­ren. De­ze doel­groe­pen ge­ven we ver­vol­gens een 'ran­king' mee (ma­te van be­lang­rijk­heid). Als je dit in kaart hebt, kun je be­ter be­pa­len of de Con­tentcon­tent ge­schikt is en past bij je doel­groep. Om dit goed aan te pak­ken or­ga­ni­se­ren we con­tent­sor­teer­ses­sies bij on­ze klan­ten. Dit zijn al­tijd on­wijs leu­ke bij­een­kom­sten, want het le­vert re­gel­ma­tig ver­ras­sen­de in­zich­ten op.

Dui­de­lij­ke com­mu­ni­ca­tie

Tij­dens een pro­ject is het be­lang­rijk dat je sa­men het­zelf­de doel blijft na­stre­ven. Soms wor­den de wen­sen ge­du­ren­de een pro­ject steeds gro­ter, ze­ker naar­ma­te er meer­de­re men­sen (bij de klant) bij een pro­ject be­trok­ken wor­den. Ik zorg hier­bij voor struc­tuur en ik merk dat klan­ten de­ze dui­de­lijk­heid ook waar­de­ren. De­ze aan­pak is denk ik ook wel ty­pisch voor Ca­pi­ca. We zien dat klan­ten vaak ook bij vol­gen­de on­li­ne pro­jec­ten bij Ca­pi­ca 'aan­klop­pen'. Wat mij be­treft is dit de ul­tie­me be­ves­ti­ging dat we de juis­te din­gen doen.

On­li­ne be­den­kers ge­zocht

Mocht je nu den­ken, na het le­zen van de­ze blog, dat wil ik ook! We heb­ben mo­men­teel meer­de­re tof­fe va­ca­tu­res bij Ca­pi­ca. De­ze kun je Va­ca­tu­reshier vin­den. Staat jouw droom­baan er (nog) niet bij? Open sol­li­ci­ta­ties zijn ook al­tijd wel­kom. De­ze kun je stu­ren naar Mailva­ca­tu­re at ca­pi­ca dot nl

 

*

Aan welke straat is Capica gevestigd? (antwoord in kleine letters)

  • Er zijn geen reacties gevonden. Ben jij de eerste?