Nic.Sosef

Het Content Management Systeem XMS van

Nic.Sosef

zit bomvol modules

Website Nic.Sosef

Het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS van Nic.So­sef zit bom­vol mo­du­les. Vijf­tien ver­schil­len­de om pre­cies te zijn. Daar­naast is de web­si­te ook nog voor­zien van JQuery ani­ma­ties. En of dat nog niet ge­noeg is heeft Flint ook nog een prach­tig ont­werp af­ge­le­verd. Tel daar nog eens bij op dat Nic.So­sef zelf de zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting (SEO) kan be­he­ren. Wat je dan over­houdt is de gloed­nieu­we web­si­te van Nic.So­sef. 

14-04-2010

Om­dat Nic.So­sef ook in­ter­na­ti­o­naal ope­reert is de web­si­te naast het Ne­der­lands ook in het En­gels be­schik­baar. On­der­staand een lijst met de aan­we­zig mo­du­les. Klik op een van de mo­du­les om de­ze in ac­tie te zien.

Zoe­ken
Nieuws met ca­te­go­rie­ën, aan­bie­din­gen en agen­da items
Ban­ners
Prik­bord (Vraag en Aan­bod)
Va­ca­tu­res Uit­brei­ding: On­li­ne Sol­li­ci­te­ren
Me­de­wer­kers
Ves­ti­gin­gen
Vo­gel­vlucht
Kaart
Pro­duc­ten
PDF Ge­ne­ra­tor
Cur­sus­sen
For­mu­lie­ren
Down­lo­ads