VLP flexible afscheidingen

Een groot deel van de klan­ten komt via zoek­ma­chi­nes te­recht bij de dien­sten van VLP. Maar hoe kan VLP de­ze ho­ge zoek­re­sul­ta­ten be­hou­den en niet te ver­ge­ten ver­be­te­ren? Dit was de vraag van VLP aan in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca. Ca­pi­ca is ver­vol­gens een zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting (SEO) tra­ject ge­start in sa­men­wer­king met Flint. De ba­sis voor dit tra­ject was het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.

11-11-2009

Het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS is na­me­lijk vol­le­di­ge in­ge­richt met zoek­ma­chi­ne vrien­de­lij­ke ele­men­ten. Kort sa­men­ge­vat houdt dit in dat via het XMS al­ter­na­tie­ve na­men (alt­tags) bij me­nu-items en af­beel­din­gen ge­plaatst kun­nen wor­den. Het is ook mo­ge­lijk om per pa­gi­na pa­gi­na­ti­tels en pa­gi­naom­schrij­vin­gen op te voe­ren. Het XMS bouwt zelfs een dy­na­mi­sche si­te­map en de Goog­le si­te­map wordt ge­ïn­stal­leerd.

Na het ana­ly­se­ren van de ou­de web­si­te is op ad­vies van Flint de web­si­te aan­ge­past qua vorm­ge­ving. Ca­pi­ca heeft VLP ver­vol­gens ge­ad­vi­seerd een aan­tal func­ti­o­na­li­tei­ten aan de web­si­te toe te voe­gen. On­der an­de­re de po­pu­lai­re Tag­cloud mo­du­le. Van­zelf­spre­kend ver­be­te­ren de­ze nieu­we func­ti­o­na­li­tei­ten in sa­men­wer­king met het XMS de vind­baar­heid van de web­si­te.

Met het XMS van Ca­pi­ca kan VLP zelf de web­si­te be­he­ren met be­hulp van on­der­staan­de mo­du­les:

Ui­ter­aard le­ve­ren de mo­du­les een po­si­tie­ve bij­dra­ge aan de vind­baar­heid van VLP Flexi­ble af­schie­din­gen Ho­me­pa­gewww.vlp.nl.

Be­kijk VLP Flexi­ble af­schie­din­gen Ho­me­pa­gehier de web­si­te.


vlp_scrn.jpg