Feestelijke kick-off Lommerrijk

Een goed be­gin is het hal­ve werk. Daar­om ston­den we gis­te­ren uit­ge­breid stil bij de kick-off voor de nieu­we web­si­te voor par­ty- en con­fe­ren­tie­cen­trum Lom­mer­rijk. On­der­deel van de kick-off was een uit­ge­brei­de con­tent­sor­teer­ses­sie. Sa­men met het pro­ject­team werd de in­de­ling van de con­tent en daar­mee de struc­tuur van de nieu­we web­si­te be­paald.

 

 

Jelle 14-07-2017 Contact

Of je nu op zoek bent naar een ge­schik­te lo­ca­tie voor je brui­loft of een par­tij zoekt voor de com­ple­te or­ga­ni­sa­tie van je za­ke­lij­ke event, bij Lom­mer­rijk ben je aan het juis­te adres. Dat vraagt ze­ker iets van de web­si­te, want bei­de doel­groe­pen moe­ten in een om­ge­ving te­recht ko­men die aan­sluit bij hun be­hoef­ten en ver­wach­tin­gen. Dat maakt de­ze con­tent­sor­teer­ses­sie een cru­ci­aal on­der­deel in het he­le pro­ces. 

De ko­men­de we­ken gaan we sa­men met on­ze de­sig­ners, tekst­schrij­vers en pro­gram­meurs aan de slag om op­nieuw een prach­tig re­sul­taat op te le­ve­ren. 
Een be­lang­rijk mo­ment dus. En om­dat we bij Ca­pi­ca van ie­der pro­ject een feest­je ma­ken, werd ook bij de­ze bij­een­komst tijd ge­maakt voor een fees­te­lijk (bub­bel)mo­ment­je.