VLP Flexibele afscheidingen

Met het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS bent u zelf in staat om de zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting (SEO) vorm te ge­ven om meer be­zoe­kers te trek­ken. Om u op weg te hel­pen kunt u aan de hand van het vol­gen­de voor­beeld al­vast be­gin­nen. Voor het voor­beeld ge­brui­ken we de web­si­te www.vlp.nl. Dit is de web­si­te van het VLP Flexi­be­le af­schei­din­gen. VLP le­vert ver­schil­len­de flexi­be­le op­los­sin­gen, zo­als (au­to­ma­ti­sche) deu­ren, wan­den en gor­dij­nen.

07-05-2010

De Me­ta tit­le

Bij al­le pa­gi­na's die u heeft aan­ge­maakt in het XMS kunt u on­der "ei­gen­schap­pen" ex­tra in­for­ma­tie op­ge­ven. Voor het vorm­ge­ven van de SEO is het in­vul­len van in­for­ma­tie on­der "In­for­ma­tie voor zoek­ma­chi­nes" es­sen­ti­eel. Een van de be­lang­rijk­ste vel­den is "Me­ta tit­le". De waar­de die u hier in­vult wordt ge­bruikt door ge­brui­kers van de web­si­te en zoek­ma­chi­nes om te be­pa­len wat het on­der­werp van de pa­gi­na is. Het bes­te kunt u voor el­ke pa­gi­na een unie­ke ti­tel op­voe­ren.

Heeft u geen Me­ta tit­le op­ge­voerd? Geen pro­bleem het XMS ge­ne­reert er een au­to­ma­tisch voor u. In ons voor­beeld is voor de ho­me­pa­ge geen Me­ta tit­le op­ge­voerd. Het XMS plaatst dan au­to­ma­tisch de lo­ca­tie waar u zich be­vindt en de be­drijfs­naam in de tit­le. Voor ww.vlp.nl is de Me­ta tit­le dus "Ho­me  :: VLP flexi­be­le af­schei­din­gen". Ech­ter voor de pa­gi­na Schuif­deu­ren VLP Flexi­be­le af­schei­din­genSchuif­deu­ren is de Me­ta tit­le wel in­ge­vuld. Hier­door is de Me­ta tit­le op die pa­gi­na: "Schuif­deu­ren :: VLP flexi­be­le af­schei­din­gen".

De Me­ta de­scrip­ti­on

Een vol­gend veld dat van groot be­lang is om in te vul­len is de "Me­ta de­scrip­ti­on". De hier op­ge­voer­de waar­de biedt Goog­le en an­de­re zoek­ma­chi­nes een kor­te sa­men­vat­ting van het pa­gi­na­on­der­werp. Te­vens is Me­ta de­scrip­ti­on di­rect te­rug te vin­den in de zoek­re­sul­ta­ten van Goog­le. Het is be­lang­rijk om een Me­ta de­scrip­ti­on te schrij­ven waar­in woor­den voor­ko­men die ook op de pa­gi­na en de web­si­te staan.

In ons voor­beeld is de Me­ta de­scrip­ti­on: "VLP flexi­be­le af­schei­ding le­vert ver­schil­len­de flexi­be­le op­los­sin­gen, zo­als (au­to­ma­ti­sche) deu­ren, wan­den en gor­dij­nen. Van be­drijfs­deur VLP Flexi­be­le af­schei­din­genbe­drijfs­deur, schuif­deur VLP Flexi­be­le af­schei­din­genschuif­deur, klap­deur VLP Flexi­be­le af­schei­din­genklap­deur, tocht­sluis tot la­mel­len VLP Flexi­be­le af­schei­din­genla­mel­len, stro­ken­gor­dij­nen VLP Flexi­be­le af­schei­din­genstro­ken­gor­dij­nen, en grond­sto­men VLP Flexi­be­le af­schei­din­gengrond­sto­men". Klikt u op een van de bo­ven­staan­de voor­beeld links, dan ziet u dat de woor­den te­rug ko­men op de web­si­te of pa­gi­na.

De Me­ta key­words

Ver­vol­gens kunt u nog per pa­gi­na "Me­ta ke­words in­vul­len". Voer in dit veld steek­woor­den in die op de be­tref­fen­de pa­gi­na voor­ko­men en waar u op ge­von­den wilt wor­den. In ons voor­beeld kij­ken we naar de pa­gi­na be­drijfs­deu­ren VLP Flexi­be­le af­schei­din­genbe­drijfs­deu­ren. De steek­woor­den die ge­bruikt wor­den op de­ze pa­gi­na zijn: "pen­del­deu­ren VLP Flexi­be­le af­schei­din­genpen­del­deu­ren, snel­rol­deu­ren VLP Flexi­be­le af­schei­din­gensnel­rol­deu­ren, stro­ken­wan­den VLP Flexi­be­le af­schei­din­genstro­ken­wan­den, be­drijfs­deur VLP Flexi­be­le af­schei­din­genbe­drijfs­deur, schuif­deu­ren VLP Flexi­be­le af­schei­din­genschuif­deu­ren, klap­deu­ren VLP Flexi­be­le af­schei­din­genklap­deu­ren, door­rij­deu­ren VLP Flexi­be­le af­schei­din­gendoor­rij­deu­ren".

Te­vens is het mo­ge­lijk om in het XMS en­ke­le stan­daard waar­des op te voe­ren. De­ze waar­des wor­den au­to­ma­tisch ge­bruikt als de pa­gi­na geen spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie voor zoek­ma­chi­nes kan vin­den. U vindt dit on­der de op­tie "in­stel­lin­gen" en ver­vol­gens "de­faults". Heeft u nog vra­gen over het vorm­ge­ven van de zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting met het XMS? Neem dan con­tact in­ter­net­bu­reau Ca­pi­cacon­tact met ons op.