Nieuwsbrief juni

In­ter­net is voort­du­rend in be­we­ging. De trends ko­men en gaan. Up-to-da­te blij­ven is daar­om voor veel be­drij­ven bij­na een on­mo­ge­lij­ke op­ga­ve. Ge­luk­kig biedt het Ca­pi­ca Nieuws uit­komst. Met de­ze nieuws­brief word je na­me­lijk ie­de­re maand op de hoog­te ge­hou­den van de laat­ste in­ter­net­trends, uit­leg van di­gi­woor­den en dit keer de in­tro­duc­tie van een nieuw Ca­pi­ca pro­duct, Pers­be­reik.

30-06-2010

Trend: On­li­ne re­pu­ta­tie ma­na­ge­ment

Kort ge­zegd is On­li­ne Re­pu­ta­tie Ma­na­ge­ment het be­scher­men van je merk. Je hebt het waar­schijn­lijk wel eens ge­daan; je­zelf of je be­drijf goog­len. Wat er dan naar bo­ven komt is erg in­te­res­sant, want ie­der­een kan ten­slot­te zijn me­ning over jou of je be­drijf op in­ter­net kwijt. Po­si­tie­ve re­ac­ties zul­len waar­schijn­lijk de over­hand heb­ben.

Maar wat doe je met de ne­ga­tie­ve re­ac­ties op bij­voor­beeld een ver­ge­lij­kings­si­te? Speel hier di­rect op in door een re­ac­tie te plaat­sen op de si­te en de klant een op­los­sing te bie­den. Dat zal niet on­op­ge­merkt blij­ven bij ove­ri­ge be­zoe­kers. Het bij­hou­den van ne­ga­tie­ve re­ac­ties op in­ter­net is ove­ri­gens heel een­vou­dig met Goog­le Al­erts.

Meer we­ten over on­li­ne re­pu­ta­tie ma­na­ge­ment? Con­tact met in­ter­net­bu­reau Ca­pi­caNeem con­tact met ons op.

Pro­duct: Pers­be­reik


Het is soms moei­lijk op­val­len in het woud van pers­be­rich­ten dat de di­ver­se me­dia da­ge­lijks be­reikt. On­der­schei­den is het to­ver­woord. En dat kan nu met de nieu­we ap­pli­ca­tie die In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca ont­wik­kel­de in sa­men­wer­king met een com­mu­ni­ca­tie­bu­reau: web­si­te pers­be­reikPers­be­reik.

Met de­ze be­vei­lig­de in­ter­netap­pli­ca­tie kun je al je pers­con­tac­ten na­me­lijk ge­per­so­na­li­seerd, op maat en ef­fi­ci­ënt van in­for­ma­tie voor­zien. De plan­ning van pers­be­rich­ten leg je vast in de com­mu­ni­ca­tie­ka­len­der. Via een kop­pe­ling met so­ci­a­le me­dia zo­als Twit­ter en Lin­kedIn kun je het be­reik van je be­richt ver­gro­ten. Wil je we­ten wie je be­rich­ten leest? Raad­pleeg dan de sta­tis­tie­ken. En door een kop­pe­ling met het ANP heb je ook nog eens toe­gang tot de knip­sel­krant.

Kijk op ho­me­pa­ge pers­be­reikwww.pers­be­reik.nl voor een uit­ge­brei­de­re uit­leg over dit nieu­we pro­duct van Ca­pi­ca. Con­tact in­ter­net­bu­reau Ca­pi­caOf neem con­tact met ons op.

pers­breik.gif

Pro­ject in de schijn­wer­pers: In­ter­net­mar­ke­ting VLP


Zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting (SEO)Zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting (SEO) is een be­grip dat nog niet al­om be­kend is. Maar zo­als ook te le­zen is in het ar­ti­kel hier­naast is SEO wel es­sen­ti­eel om meer be­zoe­kers naar de si­te te lei­den en dus meer ver­ko­pen en om­zet te ge­ne­re­ren.

Ook het be­drijf 'VLP flexi­be­le af­schei­din­gen' on­der­ken­de het be­lang van goe­de zoek­ma­chi­ne­mar­ke­ting en scha­kel­de hier­voor Ca­pi­ca in. De web­si­te web­si­te VLP Flexi­be­le af­schei­din­genwww.vlp.nl werd door ons on­der de loep ge­no­men. Waar­na di­ver­se tek­stu­e­le aan­pas­sin­gen wer­den ge­daan op de si­te maar ook in het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.

En het re­sul­taat mag er zijn: 'VLP flexi­be­le af­schei­din­gen' wordt be­ter ge­von­den door Goog­le.

Ook in­te­res­se om je si­te te la­ten op­ti­ma­li­se­ren voor zoek­ma­chi­nes? Con­tactNeem con­tact met ons op.

vlp_lo­go.gif

Wat be­te­kent dat nu weer?

Het ‘di­gi-woord’ van de maand ju­ni be­staat uit meer­de­re woor­den, na­me­lijk SEO (search en­gi­ne op­ti­ma­li­za­ti­on), SEA (search en­gi­ne ad­ver­ti­sing) en SERM (Search En­gi­ne Re­puta­ti­on Ma­na­ge­ment). Zoek­ma­chi­ne op­ti­ma­li­sa­tie (SEO) is het ac­tief op­ti­ma­li­se­ren van een web­si­te door het ver­be­te­ren van di­ver­se fac­to­ren van een web­si­te. Met als doel het to­taal aan­tal unie­ke be­zoe­kers te ver­gro­ten. Wat uit­ein­de­lijk weer moet lei­den tot meer ver­koop. SEA is het be­taal­de broer­tje van SEO. Je be­paalt hier­mee zelf hoe­veel je uit wilt ge­ven per klik via Goog­le. SERM is de re­pu­ta­tie van een be­drijf op in­ter­net. Meer over dit laat­ste on­der­werp is in de­ze nieuws­brief te vin­den in het ar­ti­kel 'trend'. In het ar­ti­kel 'pro­jec­t' staat meer over SEO.

Wilt u ook de nieuws­brief ont­van­gen? Aan­mel­den voor de Nieuws­briefHier kunt u zich aan­mel­den.