Zoekmachine optimalisatie (seo)

Hoe zorg je er­voor dat de web­si­te van je be­drijf goed ge­von­den wordt? Dat is de vraag die veel on­der­ne­mers zich­zelf stel­len. De op­los­sing hier­voor is zoek­ma­chi­ne­mar­ke­ting SEO. Al­le web­si­tes die door In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca wor­den ge­re­a­li­seerd, zijn ge­bouwd met het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. En het mooie van dit sys­teem is dat het vol zit met zoek­ma­chi­ne vrien­de­lij­ke ele­men­ten.

01-06-2010

Leuk, die zoek­ma­chi­ne vrien­de­lij­ke ele­men­ten. Maar wat doe je daar dan mee?
Al­ler­eerst is het be­lang­rijk om de ‘Me­ta Tit­le’ in te vul­len. Neem de si­te van http://www.vlp.nlVLP Flexi­be­le af­schei­din­gen als voor­beeld. Op de pa­gi­na deu­ren is de vol­gen­de me­ta tit­le in­ge­voerd: Be­drijfs­deur  :: VLP flexi­be­le af­schei­din­gen. Door de­ze tekst kun­nen zoek­ma­chi­nes het on­der­werp van de pa­gi­na een­vou­dig be­pa­len.

Het vol­gen­de be­lang­rij­ke ele­ment is de Me­ta de­scrip­ti­on. Dit is de kor­te sa­men­vat­ting die door zoek­ma­chi­nes wordt ge­toond in de zoek­re­sul­ta­ten. In het ge­val van VLP gaat het om de vol­gen­de Me­ta de­scrip­ti­on: "VLP flexi­be­le af­schei­ding le­vert ver­schil­len­de flexi­be­le op­los­sin­gen, zo­als (au­to­ma­ti­sche) deu­ren, wan­den en http://www.vlp.nl/NL/gor­dij­nen_wan­den/?cid=2gor­dij­nen. Van http://www.vlp.nl/NL/deu­ren/?cid=1be­drijfs­deur, http://www.vlp.nl/NL/gor­dij­nen_wan­den/schuif­deu­ren/?cid=55schuif­deur, http://www.vlp.nl/NL/deu­ren/klap­deu­ren/?cid=49klap­deur, tocht­sluis tot http://www.vlp.nl/la­mel­len/?cid=56la­mel­len, http://www.vlp.nl/Stro­ken­gor­dij­nen/?cid=52stro­ken­gor­dij­nen, en http://www.vlp.nl/NL/grond­stoom­ma­te­ri­a­len/?cid=6grond­stro­men". Bo­ven­staan­de woor­den ko­men weer te­rug op de web­si­te.

En als laat­ste zijn de zoek­woor­den (Me­ta Key­words) van be­lang om goed in te vul­len. Op de pa­gi­na zelf kun­nen de woor­den waar­op je ge­von­den wilt wor­den in de tekst ver­werkt wor­den. Op de web­si­te van VLP zijn dit bij­voor­beeld de woor­den: http://www.vlp.nl/NL/gor­dij­nen_wan­den/schuif­deu­ren/?cid=55schuif­deu­ren, http://www.vlp.nl/NL/deu­ren/?cid=1be­drijfs­deu­ren, http://www.vlp.nl/NL/deu­ren/pen­del­deu­ren/?cid=8pen­del­deu­ren, http://www.vlp.nl/NL/deu­ren/snel­rol­deu­ren/?cid=9snel­rol­deu­ren, http://www.vlp.nl/nl/gor­dij­nen_&amp_wan­den/stro­ken­wan­den/?cid=17stro­ken­wan­den, http://www.vlp.nl/klap­deu­ren/?cid=49klap­deu­ren en http://www.vlp.nl/Doors/Door­rij­deu­ren/?cid=47door­rij­deu­ren.Ook aan de slag met zoek­ma­chi­ne­mar­ke­ting? Neem dan /con­tact/con­tact_op­ne­men/?cid=15con­tact met ons op.