Coolboxx

De trans­port­we­reld ver­an­dert con­ti­nu. De toe­komst is aan duur­za­me en kos­ten­ef­fi­ci­ën­te op­los­sin­gen. Voor Coo­l­boxx is die toe­komst al be­gon­nen. Als spe­ci­a­list in in­ter-mo­da­le trans­port­op­los­sin­gen biedt Coo­l­boxx ge­con­di­ti­o­neerd ver­voer in Eu­ro­pa aan (Bron coo­l­boxx.nl).Om­dat in de toe­komst het vi­si­te­kaart­je waar­schijn­lijk ver­van­gen gaat wor­den door een web­si­te had Coo­l­boxx de be­hoef­te aan een nieu­we web­si­te.

25-03-2010

Voor een ont­werp werd Web­si­te FlintFlint be­na­derd en in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca heeft de tech­niek ach­ter de web­si­te ver­zorgd. De web­si­te is ge­ba­seerd op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Dit houdt in dat Coo­l­boxx al­le zicht­ba­re con­tent zelf kan be­he­ren. Daar­naast kan Coo­l­boxx met het XMS de Ca­pi­ca zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting SEOzoek­ma­chi­ne mar­ke­ting (SEO) vorm­ge­ven om meer be­zoe­kers te trek­ken.

Het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS is voor Coo­l­boxx ook nog uit­ge­breid met ver­schil­len­de mo­du­les. Zo be­schikt de web­si­te over de mo­du­le Nieuws om ge­mak­ke­lijk en over­zich­te­lijk nieuws­be­rich­ten te plaat­sen. Te­vens is de mo­du­le For­mu­lie­ren ge­ïn­stal­leerd om klan­ten ge­mak­ke­lijk een of­fer­te te la­ten aan­vra­gen.

Be­kijk Web­si­te Coo­l­boxxhier de web­si­te