Verkade Klimaat

Ver­ka­de Kli­maat. Een be­drijf met een bij­zon­de­re dis­ci­pli­ne: het re­a­li­se­ren van het ide­a­le kli­maat. Een prach­ti­ge doel­stel­ling die on­der de men­sen ge­bracht moest wor­den in de vorm van een web­si­te. Flint werd in­ge­scha­keld voor het ont­werp en in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca voor de tech­ni­sche uit­wer­king. 

09-02-2010

De web­si­te is ui­ter­aard ge­ba­seerd op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Dit houdt in dat Ver­ka­de Kli­maat al­le zicht­ba­re con­tent zelf kan be­he­ren. Daar­naast kan Ver­ka­de Kli­maat met het XMS de Ca­pi­ca zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting SEOzoek­ma­chi­ne mar­ke­ting (SEO) vorm­ge­ven om meer be­zoe­kers te trek­ken.

Het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS is voor Ver­ka­de Kli­maat ook nog uit­ge­breid met ver­schil­len­de mo­du­les. Zo be­schikt de web­si­te over de Ge­brui­kers mo­du­le Ver­ka­de Kli­maatGe­brui­kers mo­du­le in com­bi­na­tie met de Do­cu­men­ten mo­du­le. De Ge­brui­kers mo­du­le zorgt er­voor dat be­zoe­kers die voor­zien zijn van in­log­ge­ge­vens do­cu­men­ten kun­nen down­lo­a­den in een be­vei­lig­de om­ge­ving.

Te­vens is het XMS uit­ge­breid met de Re­fe­ren­ties mo­du­le Ver­ka­de Kli­maatRe­fe­ren­ties mo­du­le. Ver­ka­de Kli­maat maakt ge­bruik van de­ze mo­du­le om hun re­fe­ren­ties te to­nen op de web­si­te. De re­fe­ren­ties zijn op­ge­deeld in drie ca­te­go­rie­ën en mak­ke­lijk te be­he­ren van­uit het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem.

Be­kijk Ver­ka­de Kli­maat Ho­me­pa­gehier de web­si­te.