Snel en ef­fi­ci­ënt in­plan­nen van vas­te en flexi­be­le me­de­wer­kers

Planningstool

medewerkers

Het ma­ken van een goe­de per­so­neels­plan­ning kan veel tijd kos­ten, ze­ker wan­neer de hoe­veel­heid me­de­wer­kers die je no­dig hebt fluc­tu­eert. Daar­om ont­wik­kel­de Ca­pi­ca een unie­ke plan­ningstool. Met de­ze tool schrij­ven (flex)me­de­wer­kers zich­zelf in op dien­sten of ta­ken. De be­heer­der ziet ver­vol­gens in één oog­op­slag wel­ke men­sen be­schik­baar zijn. Het daad­wer­ke­lij­ke in­plan­nen en be­ves­ti­gen gaat ook via on­ze plan­ningstool. Wer­ken met de plan­ningstool be­spaart tijd en geld. Bo­ven­dien geeft de tool in­zicht in het werk­ge­drag van me­de­wer­kers. De be­lang­rijk­ste voor­de­len: 

  • Snel en ef­fi­ci­ënt in­plan­nen van vas­te en flexi­be­le me­de­wer­kers
  • Vol­le­dig in­zicht in be­schik­baar­heid (voor­kom in­huur ex­tern per­so­neel tij­dens 'piek­mo­men­ten')
  • Re­gel ver­lof­aan­vra­gen (en re­gi­stra­tie daar­van) di­rect on­li­ne
  • Ge­mo­ti­veer­de (flex)me­de­wer­kers
  • Kor­te­re in­werk­tij­den (door vas­te groep (flex) me­de­wer­kers)
Stap 1

Be­paal wie wat mag doen

Je hebt ver­schil­len­de ta­ken bin­nen je or­ga­ni­sa­tie en niet ie­der­een komt voor al­le ta­ken in aan­mer­king. In het dash­board geef je als be­heer­der daar­om eerst aan wie zich mag in­schrij­ven voor welk ty­pe taak. 

Stap 2

Be­schik­baar­heid flex­me­de­wer­kers

In de­ze stap ge­ven (flex)me­de­wer­kers on­li­ne hun be­schik­baar­heid door voor de ta­ken waar­voor ze in aan­mer­king ko­men en schrij­ven zij zich di­rect in op open­staan­de dien­sten en/of va­ca­tu­res.  Open in­schrij­vin­gen zijn ook mo­ge­lijk. 

Stap 3

Al­le in­for­ma­tie in één dash­board

De be­heer­der van de plan­ningstool ziet in één over­zicht wie wan­neer be­schik­baar is en voor wel­ke ta­ken. Wel zo han­dig!

Stap 4

In­plan­nen flex­me­de­wer­kers

De be­heer­der plant me­de­wer­kers on­li­ne in en in­for­meert hen per mail of sms. De (flex)me­de­wer­ker kan de dienst ver­vol­gens be­ves­ti­gen of af­wij­zen. Is een dienst be­ves­tigd? Dan staat de­ze vast in de plan­ning. Keurt de (flex)me­de­wer­kers een dienst af? Dan komt de­ze weer be­schik­baar in het over­zicht met va­ca­tu­res. 

Je volgende stap?

Meer in­for­ma­tie en con­tact

Nieuws­gie­rig ge­wor­den naar de plan­ningstool en de mo­ge­lijk­he­den voor jouw or­ga­ni­sa­tie? 

  • Down­load: Al­le voor­de­len in één han­dig over­zicht (PDF) vind je hier.
  • Ca­se: In de­ze ca­se lees je meer over de plan­ningstool in de prak­tijk.
  • Con­tact: Wil je meer in­for­ma­tie over de plan­ningstool? Neem dan con­tact met ons op.