Website di piu

Een web­si­te is te­gen­woor­dig het nieu­we vi­si­te­kaart­je van een be­drijf. Als je dan als be­drijf nieuw op een markt bent wil je na­tuur­lijk dat ie­der­een je vi­si­te­kaart­je/web­si­te ziet. Van­daar dat di più in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca heeft be­na­derd om hun web­si­te te ont­wik­ke­len. Met de web­si­te ge­ba­seerd op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS be­schik­ken ze au­to­ma­tisch over vol­doen­de mo­ge­lijk­he­den om zelf de in­ter­net mar­ke­ting (SEO) te be­he­ren.

29-01-2010

Naast func­ti­o­na­li­tei­ten om zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting te ver­rich­ten be­schikt de web­si­te ook over de for­mu­lie­ren mo­du­le. Met de For­mu­lie­ren mo­du­le kun­nen klan­ten ge­mak­ke­lijk con­tact op­ne­men met di più. Te­vens be­schikt di più over de Me­de­wer­kers mo­du­le en de Pro­duc­ten mo­du­le.

Be­kijk Di Piu web­si­te ho­me­pa­gehier de web­si­te