Van Velsen Groep

De Van Vel­sen Groep be­staat uit Re­flec­tie­lij­nen Van Vel­sen in Bo­de­gra­ven, Li­nea Rec­ta in Sneek en Via­mark in Em­men. De­ze or­ga­ni­sa­tie is u wel­licht be­kend, Van Vel­sen zorgt na­me­lijk al 70 jaar voor de mar­ke­rin­gen op de weg.

06-10-2008

Bij de Van Vel­sen Groep ver­staan ze het vak niet al­leen, ze ver­tel­len er ook graag over mid­dels de nieu­we web­si­te. Toch zegt één beeld soms meer dan 1000 woor­den. Daar­om heb­ben ze een groot ge­deel­te van de http://www.vvr.nlnieu­we web­si­te in­ge­richt met fo­to-im­pres­sies van het veel­zij­di­ge werk­ter­rein. De­ze fo­to im­pres­sies zijn door de Van Vel­sen Groep zelf ge­mak­ke­lijk te be­he­ren via XMS, het /pro­duc­ten/xms_cms/?cid=54Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem van Ca­pi­ca B.V.