SVRZ

SVRZ biedt zorg in Zee­land. Aan men­sen. Jong en oud, met de­men­tie of li­cha­me­lij­ke be­per­kin­gen. Al­tijd pas­send bij de in­di­vi­du­e­le le­vens­stijl. Thuis en op zorglo­ca­ties, groot en klein. Maar steeds in de buurt. De client staat bij SVRZ cen­traal en moet een goe­de keus kun­nen ma­ken in de ver­schil­len­de ty­pen van zorg die SVRZ aan­bied.

06-11-2009

Om po­ten­ti­ë­le cli­ën­ten te hel­pen in hun zoek­tocht naar pas­sen­de zorg heeft SVRZ in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca in­ge­scha­keld om een web­si­te te bou­wen. De web­si­te be­staat uit drie hoofd­on­der­de­len: bla­der­boek, zorg zoe­ken en over SVRZ. 

Bla­der­boek
Dit on­der­deel van de web­si­te maakt ge­bruik van de mo­du­le On­li­ne bro­chu­re sa­men­stel­len SVRZon­li­ne bro­chu­re sa­men­stel­len. Met de­ze mo­du­le kan SVRZ zelf on­li­ne een boek sa­men­stel­len waar be­zoe­kers door­heen kun­nen bla­de­ren. Dit zorgt er­voor dat SVRZ zich kan voor­stel­len aan de be­zoe­kers en te­vens de be­zoe­kers op de hoog­te kan hou­den van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen op een in­ter­ac­tie­ve ma­nier.

Zorg zoe­ken
Het on­der­deel zorg zoe­ken van de web­si­te helpt de be­zoe­kers met het zoe­ken naar spe­ci­fie­ke zorg. Door het vol­gen van 3 stap­pen ver­schijnt er een scherm waar­op de ver­schil­len­de zorg­cen­tra wor­den ge­toond die aan de zoek­cri­te­ria vol­doen. Het op­ge­ven van zoek­cri­te­ria en lo­ca­ties kan SVRZ zelf, er is na­me­lijk een mo­du­le op maat ge­maakt voor SVRZ. 

Over SVRZ
Om de bood­schap van SVRZ op de be­zoe­kers over te bren­gen wordt er ge­bruik ge­maakt van het laat­ste on­der­deel van de web­si­te Over SVRZ. Dit on­der­deel maakt ge­bruik van de SVRZ ac­tu­eel mo­du­leac­tu­eel mo­du­le, de SVRZ for­mu­lie­ren mo­du­le con­tact pa­gi­nafor­mu­lie­ren mo­du­le, de SVRZ pu­bli­ca­tie mo­du­lepu­bli­ca­tie mo­du­le en de SVRZ va­ca­tu­res mo­du­leva­ca­tu­res mo­du­le. Te­vens is al­le zicht­ba­re con­tent op de web­si­te te be­he­ren door mid­del van het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.

Be­kijk SVRZ Ho­me­pa­gehier de web­si­te