Rotterdam Climate Initiative

50% min­der CO2 in 2025 ten op­zich­te van 1990, 100% Kli­maat be­sten­dig en dat al­le­maal op één web­si­te. De Rot­ter­dam­mers te­ke­nen er­voor en ze wor­den op de hoog­te ge­hou­den met de web­si­te www.rot­ter­dam­cli­ma­tei­ni­ti­a­ti­ve.nl. De web­si­te was al een lan­ge tijd in ge­bruik en door een veel­heid aan in­for­ma­tie toe aan een nieu­we ge­bruiks­vrien­de­lij­ke vorm­ge­ving. Beeld­spraak le­ver­de de nieu­we vorm­ge­ving aan en in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca is ver­ant­woor­de­lijk voor de tech­niek.

16-12-2009

De ver­nieuw­de web­si­te is ge­ba­seerd op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Dit houd in dat het Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve al­le zicht­ba­re con­tent zelf kan be­he­ren.Te­vens is de web­si­te uit­ge­breid met een aan­tal mo­du­les. Op ver­zoek zijn er ook mo­du­les op maat ge­maakt. On­der­staand een over­zicht van al­le mo­du­les:

Be­kijk Ho­me­pa­ge Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­vehier de web­si­te