HomeDNA

De web­si­te www.ho­meD­NA.nl was toe aan een nieu­we over­zich­te­lij­ke vorm­ge­ving. De ou­de web­si­te was na­me­lijk door de groei van pa­gi­na's en ac­ti­vi­tei­ten niet meer over­zich­te­lijk. Op zich was de in­houd van de pa­gi­na's up-to-da­te, het was juist de vorm­ge­ving en de in­de­ling die te wen­sen over­liet door­dat er zo­veel in­for­ma­tie be­schik­baar is. In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca heeft in op­dracht van ho­meD­NA de web­si­te in een nieu­we en over­zich­te­lijk jas­je ge­sto­ken.

29-04-2010

De web­si­te is ge­ba­seerd op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Dit zorgt er­voor dat we de vorm­ge­ving kun­nen aan­pas­sen en de da­ta met al­le con­tent kun­nen be­hou­den.De ho­meD­NA mo­du­le for­mu­lie­renmo­du­le For­mu­lie­ren en de ho­meD­NA mo­du­le Nieuwsmo­du­le Nieuws wer­ken in het XMS nog steeds op de­zelf­de ma­nier, al­leen de wer­king op de web­si­te is vrien­de­lij­ker in ge­bruik. Ook is het mo­ge­lijk om op de nieu­we web­si­te de gro­te van de let­ters aan te pas­sen.

Be­kijk Web­si­te ho­meD­NAhier de web­si­te