MX5 Owners

Wat was er ook al weer ge­beurd de af­ge­lo­pen maan­den: een idee van een nieu­we si­te, het ak­koord krij­gen en ge­ven, de ba­sis, het vul­len en dan li­ve zet­ten. Het klinkt zo mak­ke­lijk, maar het ge­he­le team kan zeg­gen dat er on­ge­loof­lijk veel bij komt kij­ken: veel meer dan een ie­der had ge­dacht. Ont­zet­tend hard is er ge­werkt door het team en ze­ker ook het bu­reau.

22-11-2009

En dan op­eens op een za­ter­dag­och­tend is op de knop ge­drukt en staat de nieu­we MX-5 Ow­ners NL web­si­te li­ve! Een si­te waar wij al­le­maal trots op zijn. Een si­te die con­ti­nue zal wor­den on­der­hou­den, ver­verst, aan­ge­vuld en ver­be­terd. 
(Bron: www.mx5ow­ners.nl)

In de tot­stand­ko­ming van de MX5 ow­ners web­si­te is Ho­me­pa­ge I-ma­ticI-ma­tic ver­ant­woor­de­lijk voor de vorm­ge­ving en Ca­pi­ca voor de tech­ni­sche re­a­li­sa­tie. Om­dat de klant de web­si­te zelf wil be­he­ren is de web­si­te voor­zien van het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS van in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca. Te­vens kan al­le aan­vul­len­de con­tent be­heerd wor­den met on­der­staan­de mo­du­les:

Be­kijk mx5 ow­ners Ho­me­pa­gehier de we­bi­te