Leak Control

Een be­drijf staat nooit stil en is con­stant be­zig om zich­zelf te ver­be­te­ren en te ver­nieu­wen. Net als een be­drijf geldt dat ook voor een web­si­te. Om een web­si­te up-to-da­te te hou­den is het nood­za­ke­lijk om de con­tent aan te pas­sen. Het ge­vaar van nieu­we en aan­ge­pas­te con­tent is een over­vol­le en on­o­ver­zich­te­lij­ke web­si­te. Dit was het ge­val bij de web­si­te van Leak Con­trol.

07-04-2010

Om de web­si­te over­zich­te­lij­ker te ma­ken heb­ben we sub­me­nu's toe­ge­voegd. De con­tent wordt hier­door op­ge­deeld ik klei­ne­re stuk­ken die mak­ke­lij­ker te le­zen zijn. Te­vens is de mo­du­le Pro­duc­ten uit­ge­breid met ca­te­go­rie­ën en sub­ca­te­go­rie­ën. Om de na­vi­ga­tie nog ver­der te ver­een­vou­di­gen zijn de me­nu-items uit het hoofd­me­nu te­rug te vin­den aan de bo­ven­kant van de web­si­te.

Naast de me­nu struc­tuur heeft Web­si­te Ma­de in Rt­trdamMa­de in Rt­trdam de vorm­ge­ving aan­ge­past om de usa­bi­li­ty te ver­ho­gen. Voor de mo­du­le Pro­duc­ten is er zelfs een he­le nieu­we tem­pla­te ge­maakt. Al de­ze aan­pas­sin­gen kon­den mak­ke­lijk door­ge­voerd wor­den om­dat de web­si­te ge­ba­seerd is op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Wilt u de usa­bi­li­ty van uw web­si­te ook ver­be­te­ren neem dan con­tact op­ne­men met Ca­pi­cacon­tact met ons op.

Be­kijk Leak Con­trol web­si­tehier de web­si­te