Kovac

Voor het ont­wik­ke­len van een nieu­we web­si­te was Ko­vac op­zoek naar een pro­fes­si­o­ne­le en be­trok­ken par­tij. Ko­vac had een aan­tal wen­sen voor de nieu­we web­si­te. De web­si­te moet na­me­lijk zijn voor­zien van een start­pa­gi­na en ver­vol­gens een pa­gi­na met na­vi­ga­tie als ' wie zijn wij', 'wat doen wij' met beeld­ma­te­ri­aal van re­fe­ren­ties, 'le­ve­rings­voor­waar­den' en con­tact.

02-10-2009

Het ont­werp van Grap­hic De­sign en de tech­niek van in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca zor­gen er­voor dat de wen­sen van Ko­vac uit­ko­men. Ko­vac is nu na­me­lijk in het be­zit van een nieu­we dy­na­mi­sche web­si­te die ge­bruik maakt van de Con­tact­for­mu­lier mo­du­le en de Fo­to­al­bum mo­du­le. Om de pro­ject af­beel­din­gen te to­nen aan een ge­brui­ker maakt de Ko­vac web­si­te ook ge­bruik van de Lightbox mo­du­le.
Te­vens kan Ko­vac de zicht­ba­re con­tent op de web­si­te zelf be­he­ren door mid­del van het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.