Internetbureau Capica

De tech­niek van in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca ach­ter de vorm­ge­ving van een web­si­te is suc­ces­vol. Daar wa­ren wij al van over­tuigd maar nu wordt het be­wijs ook ge­le­verd door de Nib­bler si­tescan. Dit is een on­li­ne ap­pli­ca­tie die de zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting (SEO), toe­gan­ke­lijk­heid, er­va­ring en de tech­no­lo­gie van een web­si­te test. Uit de­ze test ko­men een aan­tal cij­fers in de vorm van een rap­port. 

26-03-2010

Het cij­fer voor ons rap­port is op het mo­ment een 8.4. Dit zorgt er­voor dat wij van al­le 22,601 web­si­tes die ge­test zijn op de 8e plek staan. Als­of dit ons niet trots ge­noeg maakt krij­gen we voor on­ze tech­niek een 10 en voor de toe­gan­ke­lijk­heid van de web­si­te ook een 10. Voor ons ge­noeg be­wijs dat de tech­niek van Ca­pi­ca suc­ces­vol is.

Op on­der­staan­de screenshot kunt u de top 10 be­kij­ken of klik Nib­bler top web­si­teshier om een naar de Nib­bler web­si­te toe te gaan.

 screenshot-nib­bler-top-si­tes.jpg