Een nieuwe trap samenstellen doe je op trapidee.nl

Een nieu­we trap la­ten ma­ken lijkt een las­ti­ge op­ga­ve, want waar moet je be­gin­nen? Sinds de­ze week is er de web­si­te van Trapidee, waar­op je in drie stap­pen zelf een trap sa­men­stelt en di­rect een of­fer­te aan­vraag doet. Maar ook in­for­ma­tie over tra­pre­no­va­ties kun je vin­den op de si­te. 

02-07-2012

Sa­men met http://www.ont­werp­bu­reau.comGrap­hic De­sign heb­ben we de web­si­te van http://www.trapidee.nltrapidee ont­wik­keld. Zij heb­ben het ont­werp ge­maakt van de­ze web­si­te, waar­na wij de tech­niek heb­ben in­ge­bouwd. Door de­ze tech­niek is het heel ge­mak­ke­lijk om ver­schil­len­de tra­pe­le­men­ten te kie­zen. Na­dat al­le ele­men­ten zijn ge­ko­zen, ont­staat er een com­pleet nieu­we trap waar­voor di­rect een of­fer­te wordt aan­ge­vraagd. De­ze aan­vraag komt via mail di­rect te­recht bij http://www.vi­o­strap­pen.nl/Vi­os van den Hon­del, het be­drijf ach­ter trapidee. 

Op ie­de­re pa­gi­na zijn de ver­schil­len­de blok­ken flexi­bel in te de­len. Ver­der is er op de web­si­te een film ge­plaatst, waar­op te zien is hoe een tra­pre­no­va­tie in zijn werk gaat. Ook ko­men er klan­ten aan het woord en wor­den di­ver­se af­ge­ron­de pro­jec­ten ge­toond. Na­tuur­lijk ont­bre­ken ook de nieuws­be­rich­ten niet.