Bereken hoeveel energiekosten je kunt besparen op Energieker.nl

Wie heeft het te­gen­woor­dig niet over mi­li­eu­be­wust zijn. Weet je niet waar je moet be­gin­nen? Be­kijk dan eens de nieu­we web­si­te van Ener­gie­ker, een be­drijf dat on­der an­de­re zon­ne­pa­ne­len aan­biedt.

 
03-02-2012

Ener­gie­ker wil­de de in­for­ma­tie over hun be­drijf toe­gan­ke­lij­ker ma­ken voor klan­ten en heeft daar­om http://www.kep­com.nl/Kep­COM cre­a­tie­ve com­mu­ni­ca­tie in­ge­scha­keld voor het ont­werp. Op hun beurt scha­kel­de Kep­COM ons in voor de tech­niek.

Op de tech­niek kon­den we ons aar­dig uit­le­ven. De web­si­te heeft nu na­me­lijk een maat­werk tool waar­bij de zon­ne­waar­de van een huis be­re­kend kan wor­den. Dat be­te­kent dat be­zoe­kers een aan­tal waar­den in­vul­len, zo­als de dak­schuin­te en de lig­ging van het huis. Daar rolt dan ver­vol­gens een be­re­ke­ning uit, die aan­geeft hoe­veel ie­mand kan be­spa­ren op de ener­gie­kos­ten bij aan­schaf van zon­ne­pa­ne­len.

Ook is op el­ke pa­gi­na van de web­si­te een sli­der ver­werkt, die op de pa­gi­na met werk­ne­mers het mooist tot zijn recht komt. Al­le werk­ne­mers ko­men na­me­lijk langs in de ban­ner en dat maakt de web­si­te per­soon­lijk.

Door on­ze /pro­duc­ten/cms/mo­du­lesmo­du­le for­mu­lie­ren­ge­ne­ra­tor heb­ben wij Ener­gie­ker de mo­ge­lijk­heid ge­ge­ven de be­zoe­kers on­li­ne of­fer­tes aan te la­ten vra­gen, door mid­del van een vra­gen­lijst.

Be­nieuwd hoe de si­te er­uit­ziet? http://www.ener­gie­ker.nl/Be­kijk dan de web­si­te van Ener­gie­ker hier.