Creatieve aanpak en creatieve website voor Rosan Gompers

De mees­te be­drij­ven wer­ken al ja­ren op de­zelf­de ma­nier. Maar soms kan het heel ver­fris­send zijn om de be­drijfs­cul­tuur te ver­an­de­ren. En juist op dit vlak is Ro­san Gom­pers com­pa­ny ge­spe­ci­a­li­seerd. Ver­an­der­pro­ces­sen pakt dit be­drijf met veel cre­a­ti­vi­teit aan.

 

 

03-05-2011

En bij zo'n cre­a­tie­ve aan­pak hoort na­tuur­lijk ook een cre­a­tie­ve web­si­te.http://www.oran­ge­cream.nl Oran­ge Cream was ver­ant­woor­de­lijk voor het mooie ont­werp van de web­si­te. De /pro­duc­ten/cmstech­niek heb­ben wij voor on­ze re­ke­ning ge­no­men. Bij het bin­nen­ko­men op de web­si­te zie je al di­rect een mooie com­bi­na­tie van vorm­ge­ving en tech­niek. Het lo­go van Ro­san Gom­pers wordt in twee­ën ge­sple­ten, waar­na de ho­me­pa­ge ver­schijnt. Ver­der­op in de si­te zie je de quo­tes van klan­ten ver­schij­nen in tekst­bal­lon­nen.