Gantel de Baak

Vil­la’s waar­van u de lo­ca­tie, om­vang, in­de­ling en ar­chi­tec­tuur zelf be­paalt, een stei­ger aan uw ri­an­te tuin, agra­risch land­schap om u heen en dui­nen, naast de Plas van al­le Win­den, strand en zee op fiets­af­stand. In het pro­ject Gan­tel de Baak, aan het ri­vier­tje de Gan­tel bij Naald­wijk, maakt u al uw woond­ro­men waar.

17-08-2009

Om het Gan­tel de Baak nieuw­bouw­pro­ject on­der de aan­dacht te bren­gen heeft Ca­pi­ca in sa­men­wer­king met Com­mu­ni­ca­tie­ad­vies­bu­reau Naam en Faam een web­si­te ont­wik­kelt. Hier kun­nen be­zoe­kers in­for­ma­tie vin­den over de ver­schil­len­de ka­vels, een sfeer im­pres­sie kun­nen be­kij­ken van de om­ge­ving en te­vens de voort­gang van het pro­ject bij­hou­den.

De ach­ter­grond van de web­si­te is ge­vuld met film­pjes en sfeer im­pres­sies van de om­ge­ving, ver­der maakt de web­si­te ge­bruik van on­ze Gan­tel de Baak nieuws mo­du­lenieuws mo­du­le, de Gan­tel de Baak fo­to­al­bum mo­du­lefo­to­al­bum mo­du­le en de Gan­tel de Baak for­mu­lie­ren mo­du­lefor­mu­lie­ren mo­du­le. Al­le in­for­ma­tie die zicht­baar is op de web­si­te kan de klant dan ook zelf vul­len door mid­del van ons Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.

Be­kijk Gan­tel de Baak Ho­me­pa­gehier de web­si­te