Een goed begin is het halve werk

De vind­baar­heid van je web­si­te ver­be­te­ren be­gint na­tuur­lijk bij het be­gin. En dat is een goe­de tech­niek ach­ter je web­si­te.

04-11-2010

http://www.jan­van­dam­trans­port.nl/Jan van Dam Trans­port, http://www.vlp.nl/VLP Flexi­be­le af­schei­din­gen en http://i-ma­tic.nl/Ont­werp­bu­reau I-Ma­tic heb­ben zelf er­va­ren dat de vind­baar­heid van hun web­si­te met het /pro­duc­ten/cmsCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS van Ca­pi­ca enorm ver­be­terd is. Zij staan met hun be­lang­rijk­ste zoek­woor­den op de eer­ste paar zoek­re­sul­ta­ten van Goog­le. Na­tuur­lijk is het voor som­mi­ge zoek­woor­den las­ti­ger om ho­ger in de zoek­re­sul­ta­ten te ko­men. Voor de­ze zoek­woor­den is het ex­tra be­lang­rijk om de /over-ca­pi­ca/be­grip­pen­lijst/met­a­da­ta?glos­sa­ry_id=24met­a­da­ta goed te vul­len en de con­tent zoek­ma­chi­ne­vrien­de­lijk te schrij­ven. Want, een goed be­gin is het hal­ve werk.

 Meer we­ten over zoek­ma­chi­ne­o­p­ti­ma­li­sa­tie? Dat lees je/zoek­ma­chi­nes/op­ti­ma­li­sa­tie hier