De man van de hypotheek

Een huis ko­pen, voor­al je eer­ste, is een gro­te stap waar­bij een he­le­boel in­for­ma­tie over je heen komt en je heel veel be­lang­rij­ke be­slis­sin­gen moet ne­men. Of jij je huis nou al­leen koopt of met je vriend of vrien­din er zijn on­ein­dig veel con­struc­ties en ver­schil­len­de mo­ge­lijk­he­den al­leen al ten aan­zien van het af­slui­ten van een hy­po­theek. (Bron: /www.de­man­van­de­hy­po­theek.nl)

23-11-2009

Daar­om heeft De man van de hy­po­theek de be­lang­rijk­ste din­gen voor je ver­za­meld en op een over­zich­te­lij­ke ma­nier op één dui­de­lij­ke web­si­te ge­zet. De vorm­ge­ving van de web­si­te is van Oran­ge Cream en de tech­ni­sche re­a­li­sa­tie van Ca­pi­ca. De man van de hy­po­theek wil­de zelf in staat zijn om al­le con­tent te be­he­ren dus is de web­si­te voor­zien van het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS van in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca.

De web­si­te be­schikt te­vens over de for­mu­lie­ren­ge­ne­ra­tor mo­du­le om be­zoe­kers in con­tact te bren­gen met De man van de Hy­po­theek. Te­vens is de web­si­te voor­zien van de Goog­le­maps mo­du­le om be­zoe­kers te to­nen waar De man van de Hy­po­theek te vin­den is.