COSA

CO­SA (Cir­kels voor On­der­steu­ning, Sa­men­wer­king en Aan­spreek­baar­heid) is een vrij­wil­li­gers pro­ject. In 2009 heeft het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie op­dracht ge­ge­ven aan het Ex­per­ti­se­cen­trum Vei­lig­heid van Avans Ho­ge­school en Re­clas­se­ring Ne­der­land om CO­SA op te zet­ten in Ne­der­land. Om het pro­ject meer aan­dacht te ge­ven is er een web­si­te ont­wik­keld met daar­op in­for­ma­tie over CO­SA.

29-04-2010

Web­si­te Oden Com­mu­ni­ca­tieOden Com­mu­ni­ca­tie is ver­ant­woor­de­lijk voor de vorm­ge­ving en de tech­ni­sche uit­wer­king is ver­zorgd door in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca. De web­si­te is ge­ba­seerd op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Dit houdt in dat de be­heer­ders van CO­SA al­le zicht­ba­re con­tent zelf kun­nen be­he­ren. Daar­naast kan CO­SA ook nog eens  zelf de Ca­pi­ca zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting SEOzoek­ma­chi­ne mar­ke­ting (SEO) vorm­ge­ven.

Be­kijk Web­si­te CO­SA Ne­der­landhier de web­si­te