Burad

Een web­si­te is als een ge­zel­li­ge woon­ka­mer. Zo om de paar jaar wil je eens een an­de­re kleur verf op de muur en de ruim­te op­nieuw in­de­len. Zo ga je mee met je tijd. Re­den voor Bu­rad om haar web­si­te een fris­se re­sty­ling te ge­ven. Niet al­leen is de web­si­te nu mak­ke­lij­ker te na­vi­ge­ren, ook zijn er een han­di­ge nieuws­ru­briek en een pu­bli­ca­ties­ru­briek bij­ge­ko­men. Al­le­maal met de be­doe­ling om het voor de ge­brui­ker mak­ke­lij­ker en over­zich­te­lij­ker te ma­ken.

 

09-09-2009

bron: Bu­rad Ho­me­pa­gewww.bu­rad.nl

In op­dracht van Bu­rad heeft Ca­pi­ca een com­pleet nieu­we web­si­te ont­wik­kelt zo­wel de vorm­ge­ving als de func­ti­o­na­li­tei­ten.
De ge­restyl­de web­si­te van Bu­rad maakt on­der an­de­re ge­bruik van de Bu­rad for­mu­lie­ren mo­du­lefor­mu­lie­ren mo­du­le, de Bu­rad nieuws mo­du­lenieuws mo­du­le, de Bu­rad me­de­wer­ker mo­du­leme­de­wer­ker mo­du­le en de Bu­rad do­cu­men­ten mo­du­ledo­cu­men­ten mo­du­le. Te­vens maakt Bu­rad ge­bruik van de Bu­rad X-zi­ne ap­pli­ca­tieX-zi­ne ap­pli­ca­tie om nieuws­brie­ven te ver­stu­ren. De ge­bruik­te sja­blo­nen voor de nieuws­be­rich­ten zijn te­vens ont­wor­pen door Ca­pi­ca.

Bo­ven­ge­noem­de func­ti­o­na­li­tei­ten en zicht­ba­re con­tent op de web­si­te word be­heerd door Bu­rad door mid­del van het /pro­duc­ten/xms_cms/?cid=54Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.

Be­kijk Bu­rad ho­me­pa­gehier de web­si­te.