4 Jahreszeiten-Hof Gosau

Een pad dat ons en jou zal lei­den naar een nieu­we ho­tel­be­le­ve­nis in Oos­ten­rijk. Wij zijn een nieuw Ho­tel aan het bou­wen en de weg die wij gaan be­wan­de­len wil­len wij je graag la­ten zien. Het is nog een lan­ge weg die we moe­ten gaan en het spoor dat wij vol­gen zal ons nog door die­pe da­len en over ho­ge ber­gen lei­den maar we gaan dit aan zo­als we on­ze berg­toch­ten lo­pen: voor­be­reid, avon­tuur­lijk, moe­dig, met ple­zier en met vol­har­ding.

 

16-10-2009

bron:  4 Jah­res­zei­ten-Hof Go­s­au web­si­te

In de twee­de helft van 2010 gaat het Ho­tel open. Via de web­si­te wil 4 Jah­res­zei­ten-Hof Go­s­au toe­kom­sti­ge klan­ten op de hoog­te hou­den over de vor­de­rin­gen. Dit gaan zij doen door mid­del van een web­si­te ge­ba­seerd op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Dit houd in dat al­le zicht­ba­re con­tent be­heerd wordt door 4 Jah­res­zei­ten-Hof Go­s­au. Te­vens maakt de web­si­te ge­bruik van de 4 Jah­res­zei­ten-Hof Go­s­au for­mu­lie­ren mo­du­lefor­mu­lie­ren mo­du­le.

Be­kijk Web­si­te van 4 Jah­res­zei­ten-Hof Go­s­auhier de web­si­te