Welex Group

Welex Group le­vert drag­li­ne schot­ten. Een spe­ci­a­lis­tisch vak waar­bij het be­lang­rijk is dat af­ne­mers je web­si­te goed we­ten te vin­den. Er daar zat bij de ou­de web­si­te van Welex nu net het pro­bleem. De vind­baar­heid van de web­si­te was niet goed.

27-07-2010

Het ont­werp vol­deed nog aan de wen­sen en ei­sen van Welex. En dus scha­kel­den zij ons in om al­leen de tech­niek van de si­te aan te pak­ken. Het hui­di­ge ont­werp werd om­ge­bouwd naar het zoek­ma­chi­ne­vrien­de­lij­ke Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.