I-Matic

De web­si­te van I-Ma­tic heeft een nieuw ui­ter­lijk! Op ba­sis van het "less-is-mo­re" prin­ci­pe is de web­si­te vorm­ge­ge­ven. Een­voud, over­zich­te­lijk­heid en ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid zijn dé uit­gangs­pun­ten.

04-03-2010

Ui­ter­aard is de web­si­te ge­ba­seerd op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS, zo­dat de con­tent­be­heer­ders van I-Ma­tic de web­si­te zelf kun­nen be­he­ren. Daar­naast is het XMS uit­ge­breid met de mo­du­le Nieuws I-Ma­ticmo­du­le Nieuws, de mo­du­le Me­de­wer­kers I-Ma­ticmo­du­le Me­de­wer­kers en een uit­ge­brei­de mo­du­le Port­fo­lio I-Ma­ticmo­du­le Port­fo­lio. De mo­du­le Me­de­wer­kers en Port­fo­lio zijn op maat ge­maakt. Leuk de­tail is de mo­du­le me­de­wer­kers, blijf even kij­ken om te zien wat er ge­beurt.

Be­kijk I-Ma­tic web­si­tehier de web­si­te