D.A.R.E!!

Een van de oud­ste com­mer­ci­ë­le web­si­tes op het web www.da­re.nl was toe aan een nieu­we over­zich­te­lij­ke­re vorm­ge­ving. De ou­de web­si­te was na­me­lijk door een veel­heid aan pa­gi­na's en ac­ti­vi­tei­ten niet meer over­zich­te­lijk. Op zich was de in­houd van de pa­gi­na's nog up-to-da­te, het was juist de vorm­ge­ving en de in­de­ling die te wen­sen over­liet. Ca­pi­ca heeft in op­dracht van D.A.R.E!! de web­si­te in een nieu­we jas­je ge­sto­ken. Het is al de vier­de ge­ne­ra­tie van de web­si­te die al sinds 1996 ac­tief  is.

09-12-2009

Niet al­leen de vorm­ge­ving is on­der han­den ge­no­men ook het sys­teem om de web­si­te te be­he­ren moest er­aan ge­lo­ven. De nieu­we web­si­te is ge­ba­seerd op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Dit houd in dat D.A.R.E!! al­le zicht­ba­re con­tent zelf kan be­he­ren.Om­dat de con­tent op Web­si­te van D.A.R.E!!www.da­re.nl meer­tal­lig is be­schikt het XMS over de meer­ta­lig­heids uit­brei­ding. Met de­ze uit­brei­ding kan D.A.R.E!! el­ke pa­gi­na en mo­du­le in meer­de­re ta­len be­he­ren. Naast meer­ta­lig­heid be­schikt de web­si­te ook over on­der­staan­de mo­du­les:

  • Mo­du­le nieuws
  • Mo­du­le for­mu­lie­ren
  • Mo­du­le goog­le­maps
  • Mo­du­le ge­brui­kers
  • Mo­du­le D.A.R.E!! ta­rie­ven (op maat ge­maakt)
  • Mo­du­le lo­go's (op maat ge­maakt)

Be­kijk Ho­me­pa­ge van D.A.R.E!!hier de web­si­te