Saplaza

Sap­la­za heeft ar­ran­ge­men­ten voor be­drij­ven, groe­pen en scho­len. Sap­la­za biedt u de keu­ze uit ge­va­ri­eer­de en uit­da­gen­de ar­ran­ge­men­ten waar fun, team­buil­ding, spor­ti­vi­teit, ge­zel­lig­heid, be­le­ving, uit­da­ging en ad­ven­tu­re cen­traal staan. In het res­tau­rant kun­nen al­le ar­ran­ge­men­ten in com­bi­na­tie met bor­rel,-  lunch,- en di­ner mo­ge­lijk­he­den wor­den ge­hou­den. 

08-12-2009

Om­dat te­gen­woor­dig bij­na elk be­drijf een web­si­te no­dig heeft om zijn dien­sten aan te bie­den kon Sap­la­za ook niet ach­ter­blij­ven. Al snel kwa­men ze bij Oran­ge Cream en Ca­pi­ca te­recht. Oran­ge cream heeft ge­zorgd voor de vorm­ge­ving en Ca­pi­ca de tech­ni­sche re­a­li­sa­tie. De web­si­te moest ook dy­na­misch zijn dus is de web­si­te voor­zien van het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS van in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca.

Te­vens maakt de web­si­te ge­bruik van de for­mu­lie­ren­ge­ne­ra­tor mo­du­le en is het XMS meer­tal­lig. Dit houd in dat Sap­la­za de con­tent in meer­de­re ta­len kan be­he­ren.