Alteq

Al­teq is een jon­ge, dy­na­mi­sche col­lec­tie kap­persmeu­bi­lair. Om de zeer uit­ge­brei­de Al­teq col­lec­tie on­der de aan­dacht te bren­gen is er een web­si­te ont­wik­keld. De web­si­te is vorm­ge­ge­ven door Grap­hic De­sign en de tech­niek er­ach­ter van in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca. Op de web­si­te is de Al­teq col­lec­tie te be­zich­ti­gen en kan er ex­tra in­for­ma­tie op­ge­vraagd wor­den over de pro­duc­ten.

22-04-2010

De col­lec­tie wordt be­heerd van­uit het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Dit houdt in dat de be­heer­ders van Al­teq zelf pro­duc­ten kun­nen toe­voe­gen, ver­wij­de­ren en aan­pas­sen. Ui­ter­aard geldt dit ook voor de pa­gi­na's. Te­vens kun­nen er nieuws­be­rich­ten op de web­si­te ge­plaatst wor­den en kun­nen ge­brui­kers in­log­gen om do­cu­men­ten te down­lo­a­den.

On­der­staand een over­zicht van al­le aan­we­zi­ge mo­du­les:

  • mo­du­le Pro­duc­ten Al­teqPro­duc­ten
  • Uit­brei­ding mo­du­le pro­duc­ten: Kleu­renUit­brei­ding mo­du­le pro­duc­ten: Kleu­ren
  • Uit­brei­ding mo­du­le pro­duc­ten: Ma­te­ri­a­lenUit­brei­ding mo­du­le pro­duc­ten: Ma­te­ri­a­len
  • mo­du­le Nieuws Al­teqNieuws
  • mo­du­le Frmu­lie­ren Al­teqFor­mu­lie­ren
  • mo­du­le Ge­brui­kers Al­teqGe­brui­kers
  • Do­cu­men­ten mo­du­le na in­log­genDo­cu­men­ten mo­du­le na in­log­gen

Be­kijk web­si­te Al­teqhier de web­si­te