Uw PersoneelsZaken

Uw­Per­so­neels­Za­ken is een pro­duct om al uw per­so­neels­za­ken ge­mak­ke­lijk en over­zich­te­lijk te re­ge­len.
In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca heeft zo­wel de vorm­ge­ving als de tech­niek voor de­ze web­si­te ge­re­a­li­seerd. Ui­ter­aard is de web­si­te ge­ba­seerd op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.

05-03-2010

Uw­Per­so­neels­Za­ken is een nieuw pro­duct waar­bij  in­ter­net­mar­ke­ting SEOin­ter­net­mar­ke­ting heel be­lang­rijk is, zo­dat de web­si­te hoog ein­digt in de zoek­re­sul­ta­ten van Goog­le. Het XMS van Ca­pi­ca is vol­le­dig in­ge­richt met zoek­ma­chi­ne­vrien­de­lij­ke ele­men­ten. Kort sa­men­ge­vat be­te­kent dit dat de con­tent­be­heer­der via XMS zelf al­ter­na­tie­ve na­men bij me­nu-items en af­beel­din­gen kan plaat­sen en pa­gi­na­ti­tels en -om­schrij­vin­gen kan in­voe­ren.

Naast de zoek­ma­chi­ne­vrien­de­lij­ke ele­men­ten is het XMS ook uit­ge­breid met ver­schil­len­de mo­du­les.Om ge­mak­ke­lijk in con­tact te ko­men met po­ten­ti­ë­le klan­ten is de mo­du­le For­mu­lie­renmo­du­le For­mu­lie­ren ge­ïn­stal­leerd. Daar­naast is het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS ook  uit­ge­breid met de mo­du­le Cij­fersmo­du­le Cij­fers en de mo­du­le Nieuwsmo­du­le Nieuws.

Be­kijk Web­si­te Uw Per­so­neels­Za­kenhier de web­si­te