Succesvol sociaal intranet in de zorg

Samenwerken

in de zorg

Op een suc­ces­vol so­ci­aal in­tra­net wordt ken­nis ge­deeld, wer­ken me­de­wer­kers sa­men en vin­den zij in­for­ma­tie waar­mee  het werk snel­ler, be­ter en soms zelfs leu­ker wordt. Het zorgt er­voor dat kost­ba­re tijd op­ti­maal ge­bruikt wordt, zo­dat er meer tijd over­blijft voor de pa­ti­ënt of cli­ënt. Over­we­gen jul­lie om over te stap­pen op een so­ci­aal in­tra­net? Lees dan ver­der. 

Be­nieuwd naar ons in­tra­net?


Voor­beeld so­ci­aal in­tra­netso­ci­aal in­tra­net in de zorg

Eén van de op­dracht­ge­vers waar­voor wij een so­ci­aal in­tra­net op­le­ver­de is Land van Hor­ne. Voor een (thuis)zor­gor­ga­ni­sa­tie zo­als Land van Hor­ne was een so­ci­aal in­tra­net in eer­ste in­stan­tie niet de meest voor de hand lig­gen­de op­los­sing. De 2300 me­de­wer­kers heb­ben wei­nig scherm­tijd. Toch bleek het het de­ge­lijk een goe­de on­li­ne op­los­sing. 

"We had­den een klein­scha­lig in­tra­netin­tra­net, maar dat was een vrij sta­tisch in­stru­ment. Met 17 ver­schil­len­de lo­ca­ties en me­de­wer­kers in de thuis­zorg, wil­den we graag een so­ci­aal in­tra­net waar we me­de­wer­kers be­ter met el­kaar kon­den ver­bin­den. En waar we snel ie­der­een kon­den be­rei­ken", ver­telt Mo­ni­que Ploeg­ma­kers, me­de­wer­ker PR en com­mu­ni­ca­tie bij Stich­ting Land van Hor­ne.

/ca­ses/so­ci­aal-in­tra­net-ver­bindt-me­de­wer­kers-land-van-hor­neLees de ca­se

 


Func­ti­o­na­li­tei­ten

Be­nieuwd naar een over­zicht met func­ti­o­na­li­tei­ten? We heb­ben een groot aan­tal func­ti­o­na­li­tei­ten be­schik­baar. We ont­wik­ke­len ook re­gel­ma­tig apps op maat. 

/in­tra­net/al­le-func­ti­o­na­li­tei­tenAl­le func­ti­o­na­li­tei­ten

 


Meer in­for­ma­tie

Wil je ge­lijk een de­mode­mo aan­vra­gen? Of een af­spraak ma­ken? Laat dan je con­tact­ge­ge­vens ach­ter via on­der­staand for­mu­lier.