Intranet in een non profit organisatie

Samenwerken

online

We hel­pen da­ge­lijks be­drij­ven in uti­een­lo­pen­de bran­ches met het suc­ces­vol op­zet­ten van een so­ci­aal in­tra­net. Ook steeds meer non-pro­fit or­ga­ni­sa­ties zet­ten de­ze stap. Hoe zij dat doen? En waar­om? Daar­over ver­tel­len we je graag meer. 

Be­nieuwd naar ons in­tra­net?

Voor­beeld so­ci­aal in­tra­net 

Veel non-pro­fit or­ga­ni­sa­ties ma­ken ge­bruik van vrij­wil­li­gersvrij­wil­li­gers. De in­zet van de­ze vrij­wil­li­gers is vaak on­mis­baar. Ze­ker bij or­ga­ni­sa­ties die lan­de­lijk ac­tief zijn biedt het in­tra­netin­tra­net een mo­ge­lijk­heid om de­ze vrij­wil­li­gers op een een­vou­di­ge ma­nier te be­rei­ken en te voor­zien van in­for­ma­tie. Dat kan bij­voor­beeld gaan om prak­ti­sche in­for­ma­tie, zo­als bij­voor­beeld het aan­bie­den van on­li­neon­li­ne trai­nin­gen.

Een van de or­ga­ni­sa­ties waar­voor wij een so­ci­aal in­tra­net ont­wik­kel­de is de Die­ren­be­scher­ming "De im­ple­men­ta­tieIm­ple­men­ta­tie van een in­tra­net doe je niet even, daar komt aar­dig wat bij kij­ken. Tij­dens de Kick-off bij­een­komst kon de pro­ject­groep on­der an­de­re di­rect aan de slag met het for­mu­le­ren van de in­tra­net­vi­sie. De­ze vi­sie dient als ba­sis voor het he­le in­tra­net en be­schrijft wat de Die­ren­be­scher­ming op kor­te ter­mijn, mid­del­lan­ge ter­mijn en op lan­ge ter­mijn wil be­rei­ken".

Voor­beeld Die­ren­be­scher­mingLees de ca­se

 

Func­ti­o­na­li­tei­ten

Be­nieuwd naar een over­zicht van al­le func­ti­o­na­li­tei­ten? We heb­ben een groot aan­tal func­ti­o­na­li­tei­ten be­schik­baar.   

in­tra­net/al­le-func­ti­o­na­li­tei­tenAl­le func­ti­o­na­li­tei­ten

 

De­mo aan­vra­gen

Wil je ge­lijk een de­mode­mo aan­vra­gen? Of een af­spraak ma­ken? Laat het ons we­ten via on­der­staand for­mu­lier. 

Informatie aanvraag

Opmerkingen