Van wens naar

werkelijkheid

Onze cases
Filter artikelen op
Software

Collecteportaal levert Dierenbescherming forse tijdswinst op

Ie­der jaar or­ga­ni­seert de Die­ren­be­scher­ming een lan­de­lij­ke col­lec­te­week in de week rond­om We­reld­die­ren­dag. Tij­dens de­ze col­lec­te­week gaan dui­zen­den col­lec­tan­ten op pad om geld op te ha­len voor de die­ren. Na­tuur­lijk vraagt dit ook het een en an­der op ad­mi­ni­stra­tief ge­bied.

Lees meer over Collecteportaal levert Dierenbescherming forse tijdswinst op
Software | Omefa

Personeelsplanning tool Omefa bespaart 3 uur per week

Hoe gaat een or­ga­ni­sa­tie om met fluc­tu­a­tie in de per­so­neels­plan­ning? Dat vroeg Jo­hn van der Voorn van Om­e­fa zich af. Bij het be­drijf, dat ge­spe­ci­a­li­seerd is in kunst­stof­ver­wer­king en spuit­gie­ten, ver­schilt de per­so­neels­be­hoef­te per op­dracht. Hoe houd je de plan­ning over­zich­te­lijk?

Lees meer over Personeelsplanning tool Omefa bespaart 3 uur per week
Software | Provincie Drenthe

Competentiemeter met 360°-feedbackmethode

Voor or­ga­ni­sa­ties is het nood­za­ke­lijk dat me­de­wer­kers zich blij­ven ont­wik­ke­len. Twaalf jaar ge­le­den liet de Pro­vin­cie Dren­the een on­li­ne com­pe­ten­tie­me­ter ont­wik­ke­len. Af­ge­lo­pen jaar breid­den zij de­ze tool uit met een 360°-feed­back­mo­du­le voor lei­ding­ge­ven­den.

"In de door­ont­wik­ke­ling van on­ze on­li­ne com­pe­ten­tie­me­ter heb ik in­ge­zet op de 360°-feed­back­me­tho­de voor lei­ding­ge­ven­den. Voor­heen vul­den we de­ze vra­gen­lijst in op pa­pier, maar dat is niet meer van de­ze tijd. Dat kan mak­ke­lij­ker on­li­ne, dus keek ik of we kon­den aan­slui­ten bij de be­staan­de com­pe­ten­tie­me­ter", ver­telt Roe­lie Ho­ving, stra­te­gisch HR-ad­vi­seur bij pro­vin­cie Dren­the.

Lees meer over Competentiemeter met 360°-feedbackmethode
Software | My Tsubaki

Online voorraadbeheer en direct bestellen

Op­ti­ma­le ser­vi­ce voor hun klan­ten, dat was waar­om Tsu­baki­mo­to Eu­ro­pe op zoek ging naar een ap­pli­ca­tie die klan­ten kan voor­zien van de­tail­in­for­ma­tie over hun pro­duc­ten, pro­duc­tie­pro­ces en het vol­gen van het be­stel­pro­ces. Frits Been­hak­ker: "Om on­ze klan­ten van de juis­te in­for­ma­tie te voor­zien, was het nood­za­ke­lijk om kop­pe­lin­gen te ma­ken met on­ze an­de­re be­drijfs­ap­pli­ca­ties. Dit is een in­ge­wik­keld pro­ces en dus gin­gen we op zoek naar een par­tij met vol­doen­de ex­per­ti­se. In Ca­pi­ca von­den we die par­tij."

Lees meer over Online voorraadbeheer en direct bestellen
Software | Opnieuw Thuis

Van vluchteling naar buurtgenoot

Vluch­te­lin­gen die een ver­blijfs­ver­gun­ning (ver­gun­ning­hou­ders) krij­gen, moe­ten van­uit het asiel­zoe­kers­cen­trum door­stro­men naar ei­gen woon­ruim­te. Dat kun­nen ze vaak niet zelf re­ge­len, om­dat ze nog geen net­werk heb­ben in Ne­der­land. Ei­gen woon­ruim­te is het be­gin van een nieu­we start voor de­ze vluch­te­lin­gen. Een start in de Ne­der­land­se sa­men­le­ving op weg naar in­te­gra­tie en werk. Ge­meen­ten heb­ben de taak om de huis­ves­ting goed te or­ga­ni­se­ren. Om hen te on­der­steu­nen met de­ze taak is het Plat­form op­nieuw thuis op­ge­richt. Dit is een sa­men­wer­kings­ver­band van ver­schil­len­de over­he­den en de koe­pel van wo­ning­cor­po­ra­ties. Het doel is om ken­nis tus­sen par­tij­en te ont­slui­ten, cre­a­tie­ve op­los­sin­gen te vin­den en pro­ces­sen te ver­be­te­ren.

Lees meer over Van vluchteling naar buurtgenoot
Software | DMCZ Magazine

Resultaten van betere zorg voor chronische ziekten in online magazine

Eén van de pro­gram­ma's van Zon­MW is Di­sea­sema­na­ge­ment Chro­ni­sche Ziek­ten (DM­CZ). En heeft als doel om be­te­re zorg te bie­den aan men­sen met chro­ni­sche aan­doe­nin­gen. De mooi­ste re­sul­ta­ten ko­men sa­men in het on­li­ne DM­CZ E-Ma­ga­zi­ne. Dit ma­ga­zi­ne heb­ben we in op­dracht van Leene Com­mu­ni­ca­tie ont­wor­pen bin­nen de huis­stijl van Zon­MW en ver­vol­gens tech­nisch ont­wik­keld. Het ma­ga­zi­ne kan ook op ta­blets en smartpho­nes be­ke­ken wor­den.

Lees meer over Resultaten van betere zorg voor chronische ziekten in online magazine
Software | 10 voor de leraar

Meerdere platformen zorgen voor ondersteuning lerarenopleidingen

Le­ra­ren die hun vak en hun vak­ken­nis be­heer­sen, daar mag geen twij­fel over be­staan. Een aan­tal jaar ge­le­den is daar­om het ini­ti­a­tief ge­no­men om de ken­nis­com­po­nent in de le­ra­ren­op­lei­ding te ver­ster­ken door het ont­wik­ke­len van ken­nis­ba­ses, lan­de­lij­ke ken­nis­toet­sen en peer-re­view. De­ze ac­ti­vi­tei­ten zijn on­der­ge­bracht in het pro­gram­ma 10voor­de­le­raar (on­der­deel van Ver­e­ni­ging Ho­ge­scho­len). De in­span­nin­gen van do­cen­ten wer­pen hun vruch­ten af! Het schrij­ven en ac­tu­a­li­se­ren van de ken­nis­ba­ses en het ont­wik­ke­len en be­oor­de­len van toets­vra­gen voor de lan­de­lij­ke ken­nis­toet­sen le­vert een be­lang­rij­ke bij­dra­ge aan de ver­be­te­ring van de kwa­li­teit van de le­ra­ren­op­lei­din­gen.

Lees meer over Meerdere platformen zorgen voor ondersteuning lerarenopleidingen
  • 1