WMO raad Delft

Al­le in­wo­ners van Delft een eer­lij­ke kans ge­ven om te kun­nen doen wat zij wil­len on­danks een be­per­king. Dat is het doel dat de vrij­wil­li­gers van de WMO raad Delft na­stre­ven. Om zich zelf voor te stel­len en men­sen te voor­zien van in­for­ma­tie had de WMO raad be­hoef­te aan een web­si­te. Kep­com werd in­ge­scha­keld voor het ont­werp en in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca voor de tech­niek ach­ter de web­si­te.

25-03-2010

Met het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS is de WMO raad Delft in staat om zelf al­le zicht­ba­re con­tent  aan te pas­sen. Daar­naast kun­nen ze ook mak­ke­lijk en over­zich­te­lijk de Ca­pi­ca zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting SEOzoek­ma­chi­ne mar­ke­ting (SEO) vorm­ge­ven om meer be­zoe­kers te trek­ken. Het XMS is ver­vol­gens nog uit­ge­breid met de WMO raad Delft Me­de­wer­kers mo­du­lemo­du­le Me­de­wer­kers en de WMO raad Delft Nieuws mo­du­lemo­du­le Nieuws. Om de web­si­te toe­gan­ke­lijk te ma­ken voor ie­der­een is er een
'lees voor' func­tie aan­we­zig en is het let­ter­ty­pe va­ri­a­bel in groot­te.

Be­kijk WMO raad Delft web­si­tehier de web­si­te