Land in zicht nieuwe website

Wilt u wo­nen op een schit­te­ren­de lo­ca­tie aan het wa­ter? Aan de rand van het cen­trum van Haar­lem bie­den we prach­ti­ge wa­ter­wo­nin­gen aan in ver­schil­len­de prijs­klas­sen. Na een kor­te stil­te koerst het wo­ning­bouw­plan Land in Zicht af op de start ver­koop. Voor de eer­ste fa­se zal de start ver­koop eind eer­ste kwar­taal 2010 aan­van­gen.
(Bron: www.land-in-zicht.nu)

27-11-2009

Om het Land in Zicht nieuw­bouw­pro­ject on­der de aan­dacht te bren­gen heeft Ca­pi­ca in sa­men­wer­king met Ho­me­pa­ge Grap­hic De­signGrap­hic De­sign een web­si­te ont­wik­kelt. Hier kun­nen be­zoe­kers in­for­ma­tie vin­den over de ver­schil­len­de ap­par­te­men­ten en wo­nin­gen. Te­vens bied de web­si­te de mo­ge­lijk­heid aan be­zoe­kers om op de hoog­te ge­hou­den te wor­den over de vor­de­rin­gen.

De web­si­te is ge­ba­seerd op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS van in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca. Dit houd in dat al­le zicht­ba­re con­tent aan­ge­past kan wor­den door de be­heer­ders van Land in Zicht. De web­si­te maakt naast het XMS ook ge­bruik van de for­mu­lie­ren mo­du­le en de vo­gel­vlucht mo­du­le.

Be­kijk Land in Zicht Ho­me­pa­gehier de web­si­te