AHC Risk Strategy

Te­gen­woor­dig is een web­si­te de eer­ste ma­nier waar­op men­sen met een be­drijf in con­tact ko­men. De web­si­te is het uit­hang­bord en vi­si­te­kaart­je van een be­drijf ge­wor­den. 50% pro­cent van de on­der­ne­min­gen heeft al een web­si­te. (Bron: Me­tro 12 ok­to­ber)
AHC Risk Stra­te­gy had al een web­si­te en heeft de vorm­ge­ving door Oran­ge Cream la­ten ver­nieu­wen. 

30-09-2009

De web­si­te van AHC Risk Stra­te­gy is ge­ba­seerd op het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS van Ca­pi­ca. Dit houd in dat AHC zelf al­le zicht­ba­re con­tent kan be­he­ren. Te­vens wordt de vind­baar­heid van de web­si­te in zoek­ma­chi­nes po­si­tief be­ïn­vloed door het XMS. Het XMS is na­me­lijk vol­le­di­ge in­ge­richt met zoek­ma­chi­ne vrien­de­lij­ke ele­men­ten voor in­ter­net mar­ke­ting (SEO)in­ter­net mar­ke­ting (SEO). De web­si­te is uit­ge­breid met de AHC for­mu­lie­ren mo­du­lefor­mu­lie­ren mo­du­le om po­ten­ti­ë­le klan­ten in con­tact te bren­gen met AHC.

Be­kijk Web­si­te AHC Risk Stra­te­gyhier de web­si­te