Website voor nieuw overheidsplatform Opnieuw thuis

Vluch­te­lin­gen die een ver­blijfs­ver­gun­ning krij­gen, heb­ben vaak niet di­rect een dak bo­ven het hoofd. Maar dat is wel no­dig om een goe­de nieu­we start te ma­ken. Ge­meen­ten heb­ben de taak om de huis­ves­ting goed te or­ga­ni­se­ren. Om hen te on­der­steu­nen met de­ze taak is het plat­form Op­nieuw Thuis op­ge­richt. Dit is een sa­men­wer­kings­ver­band van ver­schil­len­de in­stan­ties. 

16-02-2015

Op dit mo­ment is al­leen de web­si­te van het plat­form te raad­ple­gen. Dit wordt half maart ver­der uit­ge­breid met een be­slo­ten fo­rum, waar­op de ver­schil­len­de groe­pen met el­kaar in con­tact kun­nen ko­men. De web­si­te heb­ben we in sa­men­wer­king met http://het­kan­toor.nlHet Kan­toor (vorm­ge­ving) ont­wik­keld. Op dit mo­ment gaat al­le aan­dacht naar de uit­wer­king van het Fo­rum. 

htt­ps://www.op­nieuwthuis.nl/Be­kijk hier de web­si­te van Op­nieuw Thuis.