Dagjeswerk: nieuwe vacaturesite voor 1 dag werk

Op va­ca­tu­re­si­tes wor­den voor­al ba­nen aan­ge­bo­den voor een aan­tal da­gen per week of full ti­me. Maar hoe zit het met klus­sen voor één dag? Die kun je als werk­zoe­ken­de bij­na niet vin­den en als werk­ge­ver niet mak­ke­lijk plaat­sen. De nieu­we web­si­te dag­jes­werk.nl biedt voor bei­de par­tij­en een on­li­ne plat­form.  

13-02-2014

Dit plat­form heb­ben we in op­dracht van http://www.uit­zend­ta­lent.nl/Uit­zend­ta­lent ont­wor­pen en ont­wik­keld. Het prin­ci­pe van de web­si­te is een­vou­dig. Werk­zoe­ken­den ma­ken een pro­fiel aan met hun er­va­ring en wen­sen voor werk. Ook kun­nen zij aan­ge­ven wan­neer zij be­schik­baar zijn. Werk­ge­vers kun­nen klus­sen voor één dag op de si­te plaat­sen en zoe­ken naar een ge­schik­te en be­schik­ba­re kan­di­daat. Door­dat werk­ge­vers de kan­di­da­ten be­oor­de­len via de web­si­te, is het voor an­de­re werk­ge­vers een­vou­di­ger om een ge­schik­te kan­di­daat te se­lec­te­ren. 

Mis­schien heb je ook wel een klus voor één dag of ben je zoe­ken­de? Be­kijk dan snel de web­si­te http://www.dag­jes­werk.nldag­jes­werk.nl