Responsive design voor Hofstede advies

Steeds meer be­drij­ven kie­zen voor res­pon­si­ve de­sign voor hun web­si­te. Een lo­gi­sche keu­ze, want web­si­tes wor­den steeds va­ker via mo­bie­le ap­pa­ra­ten be­ke­ken. Ook Hof­ste­de ad­vies koos voor een res­pon­si­ve web­si­te toen ze ons in­scha­kel­den voor het ont­werp en ont­wik­ke­ling van hun nieu­we si­te. 

 

13-01-2014

De web­si­te van Hof­ste­de ad­vies wordt op een desktop PC en op een ta­blet op de­zelf­de ma­nier ge­toond. Op een smartpho­ne is het ont­werp an­ders. Hier heb­ben ‘con­tact en rou­te’ en ‘zoe­ken’ een pro­mi­nen­te plek ge­kre­gen, om­dat de mees­te be­zoe­kers via smartpho­nes op zoek zijn naar de con­tact­ge­ge­vens. De ove­ri­ge me­nu-items zijn pas zicht­baar na­dat op de knop ‘me­nu’ is ge­klikt.