Online Reputatie Management

Gaat u een­maal aan de slag met On­li­ne Re­pu­ta­tie Ma­na­ge­ment (ORM) dan is de eer­ste stap die ge­zet moet wor­den het op­bou­wen van een ima­go. Bent u al lan­ger ac­tief op het in­ter­net met uw or­ga­ni­sa­tie dan zult u waar­schijn­lijk uw ima­go moe­ten op­poet­sen. U kunt bij­voor­beeld be­gin­nen met het schrij­ven van nieuws en pers­be­rich­ten, een blog be­gin­nen of het nog gro­ter aan­pak­ken en cam­pag­ne star­ten.

15-04-2010

De so­ci­a­le me­dia

Met bo­ven­staan­de be­rich­ten zendt u al­leen in­for­ma­tie en moet u ho­pen dat uw doel­groep de ge­plaatste in­for­ma­tie vindt op uw web­si­te. Een snel­le­re ma­nier is het ver­zen­den van be­rich­ten via de so­ci­a­le me­dia. Dit zijn user ge­ne­ra­ted con­tent web­si­tes wat in­houdt dat ge­brui­kers zelf in­for­ma­tie kun­nen plaat­sen. Al uw be­rich­ten wor­den ge­lijk bloot­ge­steld aan een mil­joe­nen­pu­bliek wat ac­tief is bin­nen de so­ci­a­le me­dia.

U kunt bij­voor­beeld een ei­gen http://www.hy­ves.nl/Hy­ves-pa­gi­na, http://www.fa­cebook.com/Fa­cebook-pa­gi­na, http://www.lin­kedin.com/Lin­kedIn-ac­count, http://twit­ter.com/Twit­ter-ac­count of http://www.you­tu­be.com/You­Tu­be-ka­naal aan­ma­ken. Door ge­bruik te ma­ken van so­ci­a­le me­dia bent u ac­tief be­zig met uw doel­groep. Al de­ze vor­men van com­mu­ni­ce­ren kun­nen bij­dra­gen aan een po­si­tie­ve hou­ding te­gen­over uw or­ga­ni­sa­tie.

Het ene me­di­um is het an­de­re niet

Om de juis­te doel­groep aan te spre­ken moet u wel ge­bruik ma­ken van de juis­te so­ci­a­le me­dia. Op de web­si­tes zijn ver­schil­len­de doel­groe­pen ac­tief. Het aan­bod va­ri­eert van voor­na­me­lijk jon­ge­ren tot al­leen za­ke­lij­ke con­tac­ten. Om een goe­de keu­ze te kun­nen ma­ken voor het in­zet­ten van so­ci­a­le me­dia vindt u hier­on­der een over­zicht van de ver­schil­len­de so­ci­a­le me­dia:

Hy­ves en Fa­cebook-pa­gi­na
Op Hy­ves en Fa­cebook treft u voor­al jon­ge­ren die een pa­gi­na heb­ben aan­ge­maakt. Op een Hy­ves of Fa­cebook-pa­gi­na kunt u be­knop­te in­for­ma­tie kwijt over u zelf of uw or­ga­ni­sa­tie. Te­vens kunt u een spe­ci­a­le pa­gi­na aan­ma­ken waar men­sen lid van kun­nen wor­den. Op de pa­gi­na kunt u polls, af­beel­din­gen, film­pjes en blog­be­rich­ten plaat­sen. Dit is een per­fec­te plek om de hou­ding te­gen­over uw or­ga­ni­sa­tie te tes­ten on­der een wat jon­ger pu­bliek.

Lin­kedIn
Als u een­maal een Lin­kedIn-ac­count heeft aan­ge­maakt kunt u hier uw CV plaat­sen. Daar­naast kunt u ook aan an­de­ren la­ten zien wat voor werk­er­va­ring u door de ja­ren heen heeft op­ge­daan. Te­vens is het ook hier mo­ge­lijk om een apar­te pa­gi­na aan te ma­ken waar bij­voor­beeld uw me­de­wer­kers ook lid van kun­nen wor­den. An­de­re ge­brui­kers kun­nen dan zien wat u en uw me­de­wer­kers in hun mars heb­ben.
Wat u voor­al in de ga­ten moet hou­den bij Lin­kedIn zijn de zo­ge­noem­de re­com­men­da­ti­ons. Ge­brui­kers kun­nen na­me­lijk een an­de­re ge­brui­ker aan­be­ve­len om­dat zij bij­voor­beeld een po­si­tie­ve er­va­ring heb­ben met de werk­wij­ze.

Twit­ter
Met 50 mil­joen tweets (be­rich­ten) per dag is dit een van de meest ge­bruik­te vor­men van so­ci­a­le me­dia die van­daag de dag ge­bruikt wordt. Op uw ei­gen Twit­ter-ac­count kunt u be­rich­ten van maxi­maal 140 te­kens ach­ter la­ten over uw be­zig­he­den. Dit zorgt er­voor dat klan­ten die u vol­gen we­ten waar u mee be­zig bent. Ook kunt u Twit­ter ge­brui­ken om uw doel­groep op de hoog­te te hou­den van ont­wik­ke­lin­gen en trends op uw vak­ge­bied.

You­Tu­be
Voor de en­thou­si­as­te ge­brui­ker is er ook nog You­Tu­be. Op de web­si­te kunt u een ka­naal ope­nen waar­op u film­pjes over bij­voor­beeld uw or­ga­ni­sa­tie kunt plaat­sen. U kunt net als op Twit­ter ver­tel­len waar u mee be­zig bent al­leen dan in de vorm van vi­deo. Ge­brui­kers kun­nen ook re­a­ge­ren op vi­deo's zo­dat u ge­lijk de hou­ding te­gen­over uw or­ga­ni­sa­tie kunt pol­sen.

 so­ci­a­le me­dia

Het glas is half vol, weet u nog?

So­ci­a­le me­dia kunt u ook ge­brui­ken om on­der de doel­groep te pol­sen of er een po­si­tie­ve hou­ding is te­gen­over uw or­ga­ni­sa­tie. Men­sen plaat­sen te­gen­woor­dig hun me­ning op in­ter­net over van al­les en nog wat dus de kans be­staat dat het ook over uw or­ga­ni­sa­tie gaat. Mocht u ne­ga­tie­ve be­rich­ten te­gen­ko­men over uw or­ga­ni­sa­tie, dan is dit de kans om er­op te re­a­ge­ren. Toon uw me­de­le­ven te­gen­over de klant en pro­beer hem te hel­pen.

An­de­re men­sen uit de doel­groep zul­len uw po­gin­gen om een on­te­vre­den klant te hel­pen ook op­mer­ken. Dit zal weer re­sul­te­ren in een po­si­tief beeld te­gen­over uw or­ga­ni­sa­tie. De doel­groep ziet na­me­lijk dat uw or­ga­ni­sa­tie zijn best doet voor een klant. Dit is na­tuur­lijk wat el­ke klant wil; se­ri­eus ge­no­men wor­den als er  pro­ble­men zijn en op een goe­de ma­nier ge­hol­pen wor­den. Wees dus niet bang voor ne­ga­tie­ve re­ac­ties maar be­schouw ze als kan­sen om uw ima­go op te poet­sen.