Restyle website Deerns

In­ge­ni­eurs­bu­reau Deerns heeft sinds kort een nieu­we huis­stijl. De­ze is ont­wor­pen door Smids­wa­ter. In sa­men­wer­king met dit bu­reau is ook de web­si­te ver­nieuwd. Het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS is aan­ge­past aan het nieu­we ont­werp van de si­te. 

01-06-2010

Ook ont­wik­kel­den we een pas­sen­de tem­pla­te voor de /pro­duc­ten/e-zi­ne/?cid=5nieuws­brie­ven ap­pli­ca­tie X-Zi­ne. Met de­ze ap­pli­ca­tie heeft Deerns de mo­ge­lijk­heid om zelf nieuws­brie­ven te ver­stu­ren naar haar re­la­ties.

http://www.deerns.nlHier is de ver­nieuw­de web­si­te van Deerns te be­kij­ken. Ook nieuws­brie­ven naar uw re­la­ties stu­ren? Be­kijk /pro­duc­ten/e-zi­ne/?cid=5hier de mo­ge­lijk­he­den.